Cách remove mật khẩu VBA Project trong Office

Thông thường khi người dùng viết các mã VBA trong các sản phẩm của Office như: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint thì họ sẽ đặt mật khẩu để bảo vệ các đoạn VBA đó để không ai có thể thấy được code đó như thế nào.

Vậy làm thế nào để bạn có thể xem được code VBA mà không cần dùng mật khẩu. Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản như sau:

Bước 1: Mở tập tin bạn muốn xóa mật khẩu VBA, sau đó nhấn phím Alt + F11 để mở chế độ code.

Bước 2: Vào lệnh Insert/ Module và dán code trong Remove VBA Password ở dưới vào và chạy lệnh.

Option Explicit

Private Const PAGE_EXECUTE_READWRITE = &H40

Private Declare Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (Destination As Long, Source As Long, ByVal Length As Long)

Private Declare Function VirtualProtect Lib "kernel32" (lpAddress As Long, _
    ByVal dwSize As Long, ByVal flNewProtect As Long, lpflOldProtect As Long) As Long

Private Declare Function GetModuleHandleA Lib "kernel32" (ByVal lpModuleName As String) As Long

Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, _
    ByVal lpProcName As String) As Long

Private Declare Function DialogBoxParam Lib "user32" Alias "DialogBoxParamA" (ByVal hInstance As Long, _
    ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
    ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer

Dim HookBytes(0 To 5) As Byte
Dim OriginBytes(0 To 5) As Byte
Dim pFunc As Long
Dim Flag As Boolean

Private Function GetPtr(ByVal Value As Long) As Long
  GetPtr = Value
End Function

Public Sub RecoverBytes()
  If Flag Then MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), 6
End Sub

Public Function Hook() As Boolean
  Dim TmpBytes(0 To 5) As Byte
  Dim p As Long
  Dim OriginProtect As Long

  Hook = False

  pFunc = GetProcAddress(GetModuleHandleA("user32.dll"), "DialogBoxParamA")


  If VirtualProtect(ByVal pFunc, 6, PAGE_EXECUTE_READWRITE, OriginProtect) <> 0 Then

    MoveMemory ByVal VarPtr(TmpBytes(0)), ByVal pFunc, 6
    If TmpBytes(0) <> &H68 Then

      MoveMemory ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), ByVal pFunc, 6

      p = GetPtr(AddressOf MyDialogBoxParam)

      HookBytes(0) = &H68
      MoveMemory ByVal VarPtr(HookBytes(1)), ByVal VarPtr(p), 4
      HookBytes(5) = &HC3

      MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(HookBytes(0)), 6
      Flag = True
      Hook = True
    End If
  End If
End Function

Private Function MyDialogBoxParam(ByVal hInstance As Long, _
    ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
    ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer
  If pTemplateName = 4070 Then
    MyDialogBoxParam = 1
  Else
    RecoverBytes
    MyDialogBoxParam = DialogBoxParam(hInstance, pTemplateName, _
              hWndParent, lpDialogFunc, dwInitParam)
    Hook
  End If
End Function

Sub unprotected()
  If Hook Then
    MsgBox "VBA Project is unprotected!", vbInformation, "*****"
  End If
End Sub

Khi có thông báo như hình dưới đây thì bạn đã xóa mật khẩu khóa VBA thành công!

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *