Kích hoạt bản quyền MS Office 365 miễn phí

Thông thường MS Office 365 sẽ được cài sẵn trên máy tính bạn mới mua về, theo thời gian bộ MS Office 365 sẽ hết hạn. Do đó sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn gia hạn bản quyền Phần mềm MS Office 365 Pro Plus.

Bước 1: Bạn mở phần mềm Notepad hoặc Click chuột phải ngoài màn hình Desktop chọn New/ Text Documents rồi dán mã sau:

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul||cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=e8.us.to
if %i% EQU 3 set KMS=e9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 2: Nhấn Ctrl + S để lưu với tên bất kỳ và phần mở rộng là .cmd sau đó bạn click chuột phải vào tập tin vừa tạo chọn Run As Administrator để chạy với quyền quản trị cao nhất.

Bươc 3: Đợi chút, khi có thông báo như sau là đã kích hoạt thành công:

Giao diện khi kích hoạt thành công!

Bây giờ bạn có thể mở phần mềm bất kỳ nằm trong bộ MS Office để sử dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mở PowerShell chạy với quyền Admin rồi nhập lệnh irm https://massgrave.dev/get | iex và làm theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *