Cách lấy giá cổ phiếu thời gian thực bằng Python

Để lấy giá cổ phiếu theo thời gian thực bằng Python, bạn có thể sử dụng thư viện yfinance. Thư viện này cho phép bạn lấy dữ liệu cổ phiếu từ Yahoo Finance.

Lập trình Python

Đầu tiên, bạn cần cài đặt yfinance bằng cách sử dụng pip: pip install yfinance

Sau khi đã cài đặt, bạn có thể sử dụng yfinance để lấy giá cổ phiếu theo thời gian thực. Ví dụ, để lấy giá cổ phiếu của Apple (mã chứng khoán: AAPL) trong thời gian thực, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

import yfinance as yf

# Lấy thông tin của cổ phiếu AAPL
aapl = yf.Ticker("AAPL")

# Lấy giá cổ phiếu của AAPL theo thời gian thực
aapl_live = aapl.history(period='1d', interval='1m')

# In ra giá cổ phiếu của AAPL
print(aapl_live['Close'])

Trong đoạn mã trên, period=’1d’ và interval=’1m’ cho phép lấy dữ liệu của cổ phiếu trong vòng 1 ngày với tần suất cập nhật là 1 phút. Bạn có thể thay đổi các giá trị này để lấy dữ liệu theo các khoảng thời gian khác nhau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy thông tin của nhiều mã cổ phiếu khác nhau bằng cách thêm các mã cổ phiếu vào một danh sách và sử dụng vòng lặp để lấy dữ liệu từng mã.

Ngoài ra, để lấy thông tin của nhiều mã cổ phiếu, bạn có thể tạo một danh sách các mã cổ phiếu và sử dụng vòng lặp để lấy dữ liệu từng mã.

Ví dụ:

import yfinance as yf

# Tạo danh sách các mã cổ phiếu
tickers = ['AAPL', 'MSFT', 'AMZN', 'GOOG']

# Vòng lặp để lấy dữ liệu từng mã cổ phiếu
for ticker in tickers:
  # Lấy thông tin của cổ phiếu
  stock = yf.Ticker(ticker)

  # Lấy giá cổ phiếu theo thời gian thực
  stock_live = stock.history(period='1d', interval='1m')

  # In ra giá cổ phiếu
  print(f"{ticker}: {stock_live['Close']}")

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một danh sách các mã cổ phiếu (tickers) và sử dụng vòng lặp để lấy dữ liệu từng mã. Đối với mỗi mã cổ phiếu, chúng ta sử dụng yf.Ticker để lấy thông tin về cổ phiếu và sử dụng .history để lấy giá cổ phiếu theo thời gian thực. Kết quả sẽ được in ra với mã cổ phiếu và giá cổ phiếu tương ứng. Bạn có thể thay đổi danh sách các mã cổ phiếu để lấy thông tin của các mã khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *