Các cách cài đặt thư viện trong Python

Vị trí cài đặt thư viện Python phụ thuộc vào cách bạn cài đặt và cấu hình Python trên hệ thống của mình.

Các cách cài đặt thư viện trong Python

Dưới đây là hai trường hợp phổ biến là: Cài đặt cục bộ và cài đặt toàn cục.

1. Cài đặt cục bộ:

 • Khi bạn cài đặt thư viện Python cho một dự án cụ thể, thư viện sẽ được cài đặt vào thư mục cục bộ của dự án đó.
 • Thư mục này thường nằm trong thư mục gốc của dự án, với tên là venv hoặc libs.
 • Việc cài đặt cục bộ đảm bảo rằng thư viện chỉ khả dụng cho dự án cụ thể đó và không ảnh hưởng đến các dự án Python khác trên hệ thống của bạn.

2. Cài đặt toàn cục:

 • Khi bạn cài đặt thư viện Python bằng lệnh pip install hoặc sử dụng trình cài đặt Python mặc định, thư viện sẽ được cài đặt vào thư mục toàn cục của hệ thống.
 • Vị trí cụ thể của thư mục này phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn:
  • Windows: Thường là C:\Python3\Lib\site-packages hoặc C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Python\Python3\Lib\site-packages
  • macOS: Thường là /Library/Python/3.x/site-packages hoặc ~/Library/Python/3.x/site-packages
  • Linux: Thường là /usr/local/lib/python3.x/site-packages hoặc ~/.local/lib/python3.x/site-packages
 • Việc cài đặt toàn cục cho phép thư viện được sử dụng bởi tất cả các dự án Python trên hệ thống của bạn.

Cách xác định vị trí cài đặt thư viện:

 • Bạn có thể sử dụng lệnh importlib.util.find_spec() để xác định vị trí cài đặt của một thư viện cụ thể. Ví dụ:

Python

import importlib.util

spec = importlib.util.find_spec("my_library")
if spec is not None:
  print(f"Thư viện 'my_library' được cài đặt tại: {spec.origin}")
else:
  print("Thư viện 'my_library' không được cài đặt.")
 • Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra biến môi trường PYTHONPATH. Biến này chứa danh sách các thư mục mà Python sẽ tìm kiếm thư viện.

Lưu ý:

 • Nên ưu tiên cài đặt thư viện cục bộ cho mỗi dự án để tránh xung đột và đảm bảo tính tương thích.
 • Việc cài đặt toàn cục chỉ nên được sử dụng khi thư viện cần được sử dụng bởi nhiều dự án hoặc khi bạn không có quyền cài đặt thư viện cục bộ.

Chúc bạn học tập hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *