Cách chia nhỏ một chương trình Python để dễ quản lý

Thông thường khi thiết kế một ứng dụng thì chương trình của bạn sẽ có rất nhiều dòng lệnh. Vậy làm thế nào để dễ quản lý, bảo trì? Cách tốt nhất là chia nhỏ một chương trình thành các module nhỏ hơn căn cứ vào chức năng.

Cách chia nhỏ một chương trình Python để dễ quản lý

Để chia nhỏ một chương trình Python thành các module (tệp) nhỏ hơn để dễ quản lý và bảo trì, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật sau:

1. Chia thành các module logic

Bạn có thể chia chương trình thành các module nhỏ theo chức năng logic của từng phần. Ví dụ, nếu bạn có một chương trình xử lý dữ liệu, bạn có thể chia thành các module như sau:

 • main.py: File chính của chương trình, điều hướng và gọi các chức năng.
 • data_processing.py: Module xử lý dữ liệu.
 • file_operations.py: Module thao tác với file.
 • utils.py: Các hàm tiện ích.

Ví dụ cấu trúc thư mục:

project/
│
├── main.py
├── data_processing.py
├── file_operations.py
└── utils.py

2. Sử dụng package và import trong Python

Để sử dụng các module từ các file khác nhau, bạn sử dụng câu lệnh import. Ví dụ, trong main.py, bạn có thể gọi các hàm từ các module khác như sau:

# Trong main.py

# Import các hàm từ các module khác
from data_processing import process_data
from file_operations import read_file, write_file
import utils

def main():
  # Gọi các hàm từ các module khác
  data = read_file('data.txt')
  processed_data = process_data(data)
  write_file('output.txt', processed_data)
  utils.log('Processed data successfully.')

if __name__ == "__main__":
  main()

3. Cấu trúc hàm main và kiểm tra __name__

Trong Python, __name__ là một biến đặc biệt. Khi chạy một file .py trực tiếp, __name__ sẽ được thiết lập thành "__main__". Điều này cho phép bạn cấu trúc chương trình để khi gọi từ dòng lệnh, nó sẽ thực thi hàm main().

Lợi ích của việc chia nhỏ code:

 • Dễ quản lý và bảo trì: Mỗi module có thể chịu trách nhiệm cho một phần cụ thể của chương trình, dễ dàng cập nhật hoặc sửa lỗi.
 • Tái sử dụng: Các hàm và lớp có thể tái sử dụng dễ dàng khi được tổ chức chặt chẽ.
 • Độc lập: Giúp bạn phát triển từng phần một mà không ảnh hưởng đến các phần khác, làm cho quá trình phát triển hiệu quả hơn.

Việc tổ chức và chia nhỏ code là một phần quan trọng trong quản lý dự án phần mềm, giúp cho dự án của bạn dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *