Cách chia một dự án Python thành các tệp con chứa các Class

Với một dự án Python gồm rất nhiều lệnh, do đó nếu để nguyên một tệp main.py sẽ rất dài và khó quản lý, sửa chữa, bổ sung. Do đó bạn có thể chia một tệp Python thành nhiều tệp nhỏ, mỗi tệp nhỏ có thể chứa một hoặc nhiều class. Điều này giúp dễ quản lý và duy trì mã nguồn, đặc biệt là khi các class trở nên lớn và phức tạp.

Cách chia một dự án Python thành các tệp con chứa các Class

Dưới đây là một ví dụ cụ thể đơn giản về cách bạn có thể làm điều này:

Ví dụ cụ thể

Giả sử bạn có một tệp main.py chứa một class Person và một class Company. Bạn muốn chia tệp này thành hai tệp nhỏ: person.pycompany.py, mỗi tệp chứa một class tương ứng.

Tệp person.py

pythonCopy codeclass Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def display_info(self):
    print(f"Name: {self.name}, Age: {self.age}")

Tệp company.py

pythonCopy codeclass Company:
  def __init__(self, name, location):
    self.name = name
    self.location = location

  def display_info(self):
    print(f"Company Name: {self.name}, Location: {self.location}")

Tệp main.py

pythonCopy codefrom person import Person
from company import Company

def main():
  person1 = Person("Alice", 25)
  person1.display_info()

  company1 = Company("ABC Inc.", "New York")
  company1.display_info()

if __name__ == "__main__":
  main()

Giải thích:

 • Tệp person.pycompany.py:
  • Mỗi tệp này chứa một class tương ứng (PersonCompany).
  • Class được khai báo như bình thường, không có gì đặc biệt so với khi nó được khai báo trong một tệp lớn hơn.
 • Tệp main.py:
  • Đây là tệp chính để chạy chương trình.
  • Import các class từ các tệp riêng lẻ (from person import Person, from company import Company).
  • Sử dụng các class này như bình thường trong hàm main().

Khi bạn chạy main.py, nó sẽ sử dụng các class từ các tệp person.pycompany.py mà không cần phải ghi đầy đủ tên class (person.Person, company.Company) như khi các class được định nghĩa trong cùng một tệp.

Việc chia tệp Python thành nhiều tệp nhỏ giúp làm cho mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ đọc và dễ quản lý. Bạn có thể áp dụng cách làm này cho các dự án lớn hơn để tăng tính tổ chức và sắp xếp mã nguồn hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *