Giải Tin học 10 – Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python – KNTT

1. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Theo em, viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất.
A. Ngôn ngữ máy
B. Hợp ngữ
C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Hướng dẫn giải: Chọn C

2. Môi trường lập trình Python

Câu 1. Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Câu 2. Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống nhau, khác nhau?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Đúng

Câu 2: So sánh:

– Giống: đều cho phép soạn thảo chương trình bằng ngôn ngữ Python, hỗ trợ gỡ lỗi, phân tích cú pháp dòng lênh và thực hiện các chương trình Python

– Khác:

  • Chế độ gõ lệnh trực tiếp thường được dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh
  • Chế độ soạn thảo dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh.

3. Một số lệnh Python đầu tiên

Câu 1. Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?
>>> 5/2
>>> 12+1.5
>>> “Bạn là học sinh lớp 10”
>>> 10+7/2

Câu 2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?
>>> print (“13+10*3/2-3*2=”, 13+10*3/2-3*2)

Hướng dẫn giải:

Câu 1. Kết quả của mỗi lệnh:
>>> 5/2: 2.5 Kiểu dữ liệu số thực
>>> 12+1.5: 13.5 Kiểu dữ liệu số thực
>>> “Bạn là học sinh lớp 10”: Bạn là học sinh lớp 10 Kiểu dữ liệu văn bản
>>> 10+7/2: 13.5 Kiểu dữ liệu số thực

Câu 2. Kết quả: 13 + 10 * 3/2 – 3 * 2 = 22.

Luyện tập

Câu 1. Hãy viết lệnh để tính giá trị các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python,
a. 10 + 13
b. 20 – 7
c. 3 x 10 – 16
d. 12/5 + 13/6

Câu 2. Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?
>>> 3 + *5
>>>” Bạn là học sinh, bạn tên là “Nguyễn Việt Anh””

Câu 3. Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau
a. 1 x 3 x 5 x 7 = 105
b. Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

Hướng dẫn giải:

Câu 1. Gõ lệnh trực tiếp của Python
a. >>> 10+13
b. >>> 20-7
c. >>> 3*10-16
d. >>> 12/5+13/6

Câu 2.
a. Lệnh này có lỗi vì 2 phép toán đặt cạnh nhau
b. Lệnh này không có lỗi

Câu 3.
a. >>>”1*3*5*7=”, 1*3*5*7
b. >>> “Bạn Hoa năm nay 16 tuổi”

Vận dụng

Câu 1. Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phín Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:
>>>print(“””Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”””)

Câu 2. Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Học sinh tự thực hiện

Câu 2: Học sinh tự thực hiện sử dụng câu lệnh print()

Xem thêm Bài 17. Biến và lệnh gán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *