Giải Tin học 10 – Bài 17. Biến và lệnh gán – KNTT

1. Biến và lệnh gán

Câu 1. Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python
A. _name
B. 123abc
C. My country
D. m123&b
E. xyzABC

Hướng dẫn giải: Tên biến A, C, E hợp lệ.

Câu 2. Sau các lệnh dưới đây, các biến x, y nhận giá trị bao nhiêu
>>> x = 10
>>> y = x**2 – 1
>>> x = x/2 + y

Hướng dẫn giải: x = 104; y = 99

Câu 3. a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?
>>> a,b = 2,3
>>> a,b = a+b, a-b

Hướng dẫn giải: a = 5, b = -1

2. Các phép toán trên một số kiểu dữ liệu cơ bản

Câu 1. Mỗi lệnh sau là đúng hay sai? Nếu đúng thì cho kết quả là bao nhiêu?
>>> (12 – 10//2)**2 – 1
>>> (13 + 45**2) (30//12 – 5/2)

Câu 2. Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào?
>>> “”*20 + “010”
>>> “10”+”0″*5

Câu 3. Từ khóa các tên biến sau có hợp lệ không?
a. _if
b. global
c. nolocal
d. return
e. true

Hướng dẫn giải:

Câu 1:
(12 – 10//2)**2 – 1 kết quả là 48
(13 + 45**2) (30//12 – 5/2) sai do không có phép tính giữa (13 + 45**2) và (30//12 – 5/2)

Câu 2:
“”*20 + “010” có kết quả là “010”
“10”+”0″*5 có kết quả là “1000000”

Luyện tập

Câu 1. Lệnh sau có lỗi gì?
>>> x = 1
>>> 123a = x + 1
SyntaxError: invalid syntax

Câu 2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?
>>> print (“đồ rê mi”*3 + “pha son la si đô”*2)

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Lệnh sau lỗi cú pháp (do tên biến bắt đầu bằng kí tự số).

Câu 2: đồ rê mi đồ rê mi đồ rê mi pha son la si đô pha son la si đô.

Vận dụng

Câu 1. Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.
Ví dụ, nếu ss = 684 500 thì kết quả in ra như sau:
684 500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây

Câu 2. Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị các biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?
>>> x, y = 10, 7
>>> x, y = y, x

Hướng dẫn giải:

Câu 1:

Câu 2:

Nhận xét: x và y đã đổi giá trị cho nhau sau khi thực hiện lệnh gán.

Xem thêm Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *