Giải Tin học 10 – Bài 19. Các lệnh vào ra đơn giản – KNTT

1. Biểu thức lôgic

Hoạt động 1. Khái niệm biểu thức lôgic

Biểu thức nào sau đây có thể đưa vào vị trí <điều kiện> trong lệnh: Nếu <điều kiện> thì <lệnh> của các ngôn ngữ lập trình bậc cao?
A. m, n = 1, 2           B. a + b > 1             C. a* b < a + b               D. 12 + 15 > 2* 13

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B, C, D.

Câu hỏi. Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?
a) 100%4==0                                 b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0

Hướng dẫn giải:
a) True
b) True

2. Lệnh if

Câu hỏi. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

k = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
if k <= 0:
    print("Bạn nhập sai rồi!")

Hướng dẫn giải:

Đoạn chương trình trên để kiểm tra xem số nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu k nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì xuất ra màn hình “Bạn nhập sai rồi!”

Luyện tập

Câu 1. Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:
a) Số x nằm trong khoảng (0; 10).
b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2].
c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10].

Câu 2. Tìm một vài giá trị m, n thỏa mãn các biểu thức sau:
a) 100%m == 0 and n%5 != 0
b) m%100 == 0 and m%400 != 0
c) n%3 == 0 or (n%3 != 0 and n%4 ==0)

Hướng dẫn giải:

Câu 1:
a) x > 0 and x < 10
b) y < 1 and y > 2
c) (z >=0 and z <= 1) or (z >=5 and z <= 10)

Câu 2: Gợi ý:
a) m = 2, 4, 5, 10…; n = 6; 7; 8; 9; 11; 12…
b) m = 500; 600; 700; 1000;…
c) n = 6; 8; 9; 12;…

Vận dụng

Câu 1. Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5kg thì giá bán là 12 000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5 kg thì giá bán là 10 000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả.

Câu 2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thỏa mãn điều kiện: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết n có phải là năm nhuận hay không?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Chương trình

n = int(input("Mời nhập số lượng cam cần mua: "))
if n < 5:
    print("Số tiền phải trả là",n*12000)
else:
    print("Số tiền cần phải trả là",n*10000)

Câu 2: Chương trình

n = int(input("Mời nhập năm: "))
if n%400==0 or (n%4==0 and n%100!=0):
    print(n,"là năm nhuận")
else:
    print(n,"không phải là năm nhuận")

Xem thêm Bài 20. Câu lệnh lặp for

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *