Giải Tin học 10 – Bài 19. Các lệnh vào ra đơn giản – KNTT

1. Biểu thức lôgic

Hoạt động 1. Khái niệm biểu thức lôgic

Biểu thức nào sau đây có thể đưa vào vị trí <điều kiện> trong lệnh: Nếu <điều kiện> thì <lệnh> của các ngôn ngữ lập trình bậc cao?
A. m, n = 1, 2           B. a + b > 1             C. a* b < a + b               D. 12 + 15 > 2* 13

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B, C, D.

Câu hỏi. Mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?
a) 100%4==0                                 b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0

Hướng dẫn giải:
a) True
b) True

2. Lệnh if

Câu hỏi. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

k = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
if k <= 0:
    print("Bạn nhập sai rồi!")

Hướng dẫn giải:

Đoạn chương trình trên để kiểm tra xem số nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu k nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì xuất ra màn hình “Bạn nhập sai rồi!”

Luyện tập

Câu 1. Viết biểu thức lôgic ứng với mỗi câu sau:
a) Số x nằm trong khoảng (0; 10).
b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2].
c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10].

Câu 2. Tìm một vài giá trị m, n thỏa mãn các biểu thức sau:
a) 100%m == 0 and n%5 != 0
b) m%100 == 0 and m%400 != 0
c) n%3 == 0 or (n%3 != 0 and n%4 ==0)

Hướng dẫn giải:

Câu 1:
a) x > 0 and x < 10
b) y < 1 and y > 2
c) (z >=0 and z <= 1) or (z >=5 and z <= 10)

Câu 2: Gợi ý:
a) m = 2, 4, 5, 10…; n = 6; 7; 8; 9; 11; 12…
b) m = 500; 600; 700; 1000;…
c) n = 6; 8; 9; 12;…

Vận dụng

Câu 1. Giá bán cam tại siêu thị tính như sau: nếu khối lượng cam mua dưới 5kg thì giá bán là 12 000 đồng/kg, nếu khối lượng mua lớn hơn hoặc bằng 5 kg thì giá bán là 10 000 đồng/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (tính theo kg) sau đó tính số tiền phải trả.

Câu 2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thỏa mãn điều kiện: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập số năm n và cho biết n có phải là năm nhuận hay không?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Chương trình

n = int(input("Mời nhập số lượng cam cần mua: "))
if n < 5:
    print("Số tiền phải trả là",n*12000)
else:
    print("Số tiền cần phải trả là",n*10000)

Câu 2: Chương trình

n = int(input("Mời nhập năm: "))
if n%400==0 or (n%4==0 and n%100!=0):
    print(n,"là năm nhuận")
else:
    print(n,"không phải là năm nhuận")

Xem thêm Bài 20. Câu lệnh lặp for

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.