Giải Tin học 10 – Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản – KNTT

1. Các lệnh vào ra đơn giản

Hoạt động 1. Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi: Lệnh input() cho phép nhập dữ liệu từ đâu? Giá trị được nhập sẽ là số hay xâu?

Hướng dẫn giải:

Lệnh input() cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím.
Nội dung nhập là số và cho ra kết quả là một xâu kí tự.

2. Chuyển đổi kiểu dữ liệu cơ bản của Python

Hoạt động 2. Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

Câu hỏi: Xác định kiểu và giá trị của các biểu thức sau:
a) “15 + 20 – 7”                b) 32 > 45                   c) 13 ! = 8 + 5                    d) 1 == 2

Hướng dẫn giải:

a) Kiểu str (xâu kí tự), Giá trị của biểu thức là: ’15 + 20 + 7′
b) Kiểu bool (logic), Giá trị của biểu thức là: False
c) Kiểu bool(logic), Giá trị của biểu thức là: False
d) Kiểu bool (logic), Giá trị của biểu thức là: False.

Hoạt động 3. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

Câu 1. Có chuyển đổi dữ liệu kiểu này sang kiểu khác được không?

Câu 2. Giả sử có biến s với giá trị “123”. Nếu muốn biến s có giá trị là số nguyên 123 chứ không phải là xâu “123” thì em phải làm gì?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Có thể chuyển đổi dữ liệu kiểu này sang kiểu khác được.

Câu 2: Em sử dụng lệnh chuyển đổi s = int(“123”)

Câu hỏi:

Câu 1. Mỗi lệnh sau sẽ trả lại các giá trị nào?
a) str(150);                    b) int(“1110”)                   c) float(“15.0”)

Câu 2. Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi?
A. int(“12.0”)                  B. float(13 + 1)                 C. str(17.001)

Câu 3. Dùng lệnh x = input(“Nhập số x:”) để nhập số cho biến x là đúng hay sai? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Kết quả:
a) ‘150’
b) 1110
c) 15.0

Câu 2: Chọn A vì xâu “12.0” không thể chuyển về kiểu số nguyên do chứa dấu chấm .

Câu 3: Sai vì kết quả của lệnh input( ) luôn là xâu kí tự.

Luyện tập

Câu 1. Những lệnh nào trong các lệnh sau đây sẽ báo lỗi?
a) int(“12 + 45”)              b) float(123.56)               c) float(“123,5.5”)

Câu 2. Vì sao khi nhập một số thực cần viết lệnh float(input( ))?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Lệnh a và c sẽ báo lỗi.

Câu 2: Vì lệnh input( ) cho kết quả là xâu kí tự. Việc viết lệnh float(input( )) có chức năng chuyển đổi dữ liệu từ kiểu xâu kí tự sang kiểu số thực.

Vận dụng

Câu 1. Viết chương trình nhập giá trị ss là số giây từ bàn phím. Thông báo ra màn hình thời gian ss giây sau khi đổi thành thời gian tính bằng ngày, giờ, phút, giây.

Câu 2. Viết chương trình nhập ba số thực dương a, b, c và tính chu vi, diện tích của tam giác có độ dài các cạnh là a, b, c (a, b, c > 0 và thỏa mãn bất đẳng thức tam giác).

Gợi ý: Công thức Heron tính diện tích tam giác $S= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ với p là nửa chu vi tam giác.

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Chương trình chuyển thời gian

ss = int(input("Mời nhập số giây: "))
x = ss//86400
y = (ss - x*86400)//3600
z = (ss - x*86400 - y*3600)//60
t = ss - x*86400 - y*3600 - z*60
print(ss,"giây bằng",x,"ngày",y,"phút",z,"phút",t,"giây")

Câu 2: Chương trình tính chu vi, diện tích tam giác

a = float(input("Mời nhập cạnh thứ 1: "))
b = float(input("Mời nhập cạnh thứ 2: "))
c = float(input("Mời nhập cạnh thứ 3: "))
print("Chu vi của tam giác là",a+b+c)
import math
p = (a + b + c)/2
s = math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
print("Diện tích tam giác là",s)

Xem thêm Bài 19. Các lệnh vào ra đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *