Tạo trang web quay số ngẫu nhiên bằng HTML, CSS và JavaScript

Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn tạo trang web đơn giản để quay số ngẫu nhiên gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích chỉ bằng một tệp duy nhất có sử dụng ngôn ngữ: HTML, CSS và JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Chương trình quay số trúng thưởng - 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải KK</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 16px;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .container {
      max-width: 800px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }
    h1 {
      margin-top: 0;
    }
    button {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      font-size: 20px;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
    }
    button:hover {
      background-color: #3e8e41;
    }
    #result {
      margin-top: 20px;
      text-align: left;
    }
    #result span {
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Chương trình quay số trúng thưởng</h1>
    <button onclick="generateLotteryNumbers()">Quay số</button>
    <div id="result"></div>
  </div>
  <script>
    function generateLotteryNumbers() {
			function randomNumbers(n){
				var lotteryNumbers = [];
				while (lotteryNumbers.length < n) {
					var randomNumber = Math.floor(Math.random()*10);
					lotteryNumbers.push(randomNumber);
				}
				return lotteryNumbers.slice(0,n).join("")
			}
      var resultElement = document.getElementById("result");
      resultElement.innerHTML = "<span>Giải nhất:</span> " + randomNumbers(5) + "<br>" +
                    "<span>Giải nhì 1:</span> " + randomNumbers(4) + "<br>" +
                    "<span>Giải nhì 2:</span> " + randomNumbers(4) + "<br>" +
                    "<span>Giải ba 1:</span> " + randomNumbers(3) + "<br>" +
                    "<span>Giải ba 2:</span> " + randomNumbers(3) + "<br>" +
									  "<span>Giải ba 3:</span> " + randomNumbers(3) + "<br>" +
                    "<span>Giải KK 1:</span> " + randomNumbers(2) + "<br>" +
                    "<span>Giải KK 2:</span> " + randomNumbers(2) + "<br>" +
									  "<span>Giải KK 3:</span> " + randomNumbers(2) + "<br>" +
									  "<span>Giải KK 4:</span> " + randomNumbers(2) + "<br>" +
									  "<span>Giải KK 5:</span> " + randomNumbers(2) + "<br>"
    }
  </script>
</body>
</html>

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *