Tuần 3: (31/7 – 06/8/2023) về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tuần thứ ba (31/7 – 06/8/2023) tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Bạn đọc tham gia cuộc thi vào link https://baocaovien.vn/cuocthi/timhieutuyengiao.html

Cuộc thi không giới hạn số lần thi, BTC cuộc thi sẽ chọn đáp án đúng nhất và nhanh nhất, nên bạn đọc có thể làm bài thi nhiều lần. Mời bạn đọc tham khảo bộ câu hỏi tuần (Câu hỏi có thay đổi vị trí trong bài và thay đổi vị trí đáp án trong câu) như sau:

Câu hỏi: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hiện nay được quy định trong văn bản nào sau đây?  
Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư khoá XIII.  
Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII.  
Quyết định số 2434-QĐ/BTGTW, ngày 23/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.  
Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư khoá XII.
———-
Câu hỏi: Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác tuyên giáo hiện nay trong Công an nhân dân, đó là?  
Cục Công tác đảng và công tác chính trị.  
Cục Truyền thông Công an nhân dân.  
Cục Tổ chức cán bộ.  
Văn phòng Bộ Công an.
———-
Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:
Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định: Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ……………. ; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,…

“đạo đức” (lưu ý chữ ‘đạo đức’ viết thường. Sau chữ đức không có phím cách trắng)

———-
Câu hỏi: Quyết định số 44-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về việc hợp nhất những ban nào thành Ban Tuyên giáo Trung ương?  
Ban Văn hóa – Văn nghệ Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương.  
Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.  
Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.  
Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Cổ động và Tuyên truyền.
———-
Câu hỏi: Theo V.I. Lênin, các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng gồm:  
Công tác tuyên giáo, công tác lý luận, công tác tuyên truyền.  
Công tác lý luận, công tác văn hoá – văn nghệ.  
Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động.  
Công tác lý luận, công tác văn hoá – văn nghệ, công tác khoa giáo.
———-
Câu hỏi: Từ cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?  
Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.  
Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.  
Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
———-
Câu hỏi: Văn bản nào của Đảng xác định: “Các cấp uỷ đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu thế của công tác tuyên truyền miệng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá. Tất cả các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đều phải có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên”.  
Thông báo số 71-TB/TW, ngày 07/6/1997 của Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII.  
Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khoá XII.  
Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 03/8/1977 của Ban Bí thư khoá IV.  
Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X.
———-
Câu hỏi: Ngày truyền thống của Ngành Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?  
11/5/1946.  
07/9/1945.  
22/12/1944.  
19/12/1946.
———-
Câu hỏi: Năm 2007, Ban Bí thư khoá X quyết định ngày 01/8 hằng năm là ngày truyền thống công tác nào sau đây?  
Ngày Truyền thống công tác tư tưởng của Đảng.  
Ngày Truyền thống công tác khoa giáo của Đảng  
Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng.  
Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.
———-
Câu hỏi: Ngày 15/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 973-QĐ/BTGTW về nội dung nào?  
Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.  
Về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.  
Về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *