Sourcegraph – Trợ lý lập trình bằng AI chuyên nghiệp

Sourcegraph là một nền tảng thông minh về mã nguồn, cho phép các nhà phát triển tìm kiếm, viết và hiểu mã nguồn một cách nhanh chóng bằng cách mang thông tin từ toàn bộ codebase của họ ngay vào trình soạn thảo.

Đồng thời, Sourcegraph cung cấp Cody miễn phí trong IDE của bạn mà không yêu cầu thẻ tín dụng. Cody Enterprise cung cấp tính bảo mật, khả năng mở rộng và kiểm soát bổ sung cho tổ chức của bạn. Trang chủ của Sourcegraph https://sourcegraph.com

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chức năng chat ở địa chỉ https://sourcegraph.com/cody/chat

Ví dụ: Để đăng nhập và hiển thị video từ camera IP Imou, bạn có thể sử dụng thư viện requests và OpenCV như sau:

import requests 
import cv2
import numpy as np

# Thông tin đăng nhập
username = 'admin'
password = '123456'
ip = '192.168.1.108'

# Gửi request đăng nhập, lấy cookie
url = f'http://{ip}/cgi-bin/api.cgi?cmd=Login&username={username}&password={password}'
res = requests.get(url)
cookies = res.cookies

# Lấy rtsp url từ camera 
res = requests.get(f'http://{ip}/cgi-bin/api.cgi?cmd=GetRtspUrl', cookies=cookies)
rtsp_url = res.json()['data']['url']

# Kết nối rtsp và hiển thị video
cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url)

while True:
  ret, img = cap.read()
  if ret:
    cv2.imshow('IP Camera', img)
  
  if cv2.waitKey(1) == 27:
    break
    
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Các bước chính:

 • Gửi request đăng nhập, lưu cookie
 • Dùng cookie để lấy rtsp url từ camera
 • Sử dụng OpenCV để kết nối và hiển thị rtsp stream

Bạn cần điều chỉnh lại thông tin đăng nhập và IP cho phù hợp với camera của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *