Cách viết code Python đẹp bằng LaTeX

Viết code Python đẹp trong LaTeX có thể thực hiện bằng cách sử dụng gói lệnh listings.

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này:

1. Đầu tiên, bạn cần thêm gói lệnh listings vào tài liệu LaTeX của mình:

  \usepackage{listings}

  2. Sau đó, bạn cần cấu hình listings để nó hiểu và định dạng mã Python:

   \lstset{
     language=Python,
     basicstyle=\ttfamily,
     keywordstyle=\color{blue},
     stringstyle=\color{red},
     commentstyle=\color{green},
     morecomment=[l][\color{magenta}]{\#},
     showstringspaces=false,
     breaklines=true
   }

   3. Cuối cùng, để hiển thị mã Python trong tài liệu của bạn, bạn có thể sử dụng môi trường lstlisting:

    \begin{lstlisting}
      # Example Python code
      def hello_world():
        print("Hello, world!")
    \end{lstlisting}

    Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng listings trong LaTeX:

    \documentclass{article}
    \usepackage{listings}
    \usepackage{xcolor}
    
    \lstset{
      language=Python,
      basicstyle=\ttfamily,
      keywordstyle=\color{blue},
      stringstyle=\color{red},
      commentstyle=\color{green},
      morecomment=[l][\color{magenta}]{\#},
      showstringspaces=false,
      breaklines=true
    }
    
    \begin{document}
    
    \begin{lstlisting}
      # Example Python code
      def hello_world():
        print("Hello, world!")
    \end{lstlisting}
    
    \end{document}

    Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập trong \lstset để phù hợp với sở thích cá nhân và yêu cầu của mình.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *