Cách soạn câu hỏi dạng điền khuyết trong LaTeX

Cách soạn câu hỏi dạng điền khuyết trong LaTeX

Sau đây VniTeach sẽ giới thiệu đến các bạn cách soạn câu hỏi dạng điền khuyết trong LaTeX.

1. Hiển thị dạng câu hỏi dạng điền khuyết

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{exsheets}

\begin{document}

\begin{question}
  Việt Nam là quốc gia \underline{\blank{đông nam á}} nằm ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Đông Timor.
\end{question}

\begin{solution}
  đông nam á
\end{solution}

\end{document}

Khi đó kết quả sẽ hiển thị như sau:

2. Hiển thị dạng câu hỏi dạng điền khuyết và đáp án dưới

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{exsheets}

\begin{document}

\begin{question}
  Việt Nam là quốc gia \underline{\blank{đông nam á}} nằm ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Đông Timor.
\end{question}

\begin{solution}[print=true]
  đông nam á
\end{solution}

\end{document}

Khi đó kết quả sẽ hiển thị như sau:

3. Hiển thị đáp án tại vùng trống điền khuyết

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{exsheets}

% Định nghĩa một lệnh mới để hiển thị đáp án phía trên dấu gạch dưới
\newcommand{\blankabove}[1]{\underline{\vphantom{#1}\smash{#1}}}

\begin{document}

\begin{question}
  Việt Nam là quốc gia \blankabove{đông nam á} nằm ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Đông Timor.
\end{question}

\begin{solution}
  đông nam á
\end{solution}

\end{document}

Khi đó kết quả sẽ hiển thị như sau:

4. Hiển thị dạng câu hỏi dạng điền khuyết có định dạng

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{exsheets}
\usepackage{xcolor}

% Định nghĩa màu mới
\definecolor{myblue}{RGB}{0,0,255}

% Tùy chỉnh hình thức của câu hỏi
\DeclareInstance{exsheets-heading}{my-heading}{default}{
 runin = true , % Điều này làm cho tiêu đề chạy vào dòng văn bản sau đó.
 attach = {
  main[l,vc]title[l,vc](-\marginparsep,0pt) ; % Đặt tiêu đề ở bên trái và căn giữa nó với nội dung
 }
}

% Tùy chỉnh hình thức của đánh số câu hỏi và màu của số câu hỏi
\SetupExSheets{
 question/name = \textbf{\textcolor{myblue}{Câu}} ,
 counter-format = {\textcolor{myblue}{\arabic{question}.}} % Đặt màu cho số câu hỏi
}

\begin{document}

\begin{question}
  Việt Nam là quốc gia \underline{\blank{đông nam á}} nằm ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Đông Timor.
\end{question}

\begin{solution}
  đông nam á
\end{solution}

\begin{question}
  Việt Nam là quốc gia \underline{\blank{tuyệt vời}} nằm ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Philippines và Đông Timor.
\end{question}

\begin{solution}
  tuyệt vời
\end{solution}

\end{document}

Khi đó kết quả sẽ hiển thị như sau:

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *