LaTeX Templates Bìa sách tuyệt đẹp 8

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[margin=0pt,includefoot=false,marginpar=0mm,a4paper]{geometry}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc}
\usepackage{anyfontsize}
\usepackage{pdfrender}

%============================================
\definecolor{myblue3}{RGB}{36, 57, 126}
\definecolor{myblue4}{RGB}{81,91,199}
\definecolor{YankeesBlue}{RGB}{28,40,65}
\definecolor{mygray}{RGB}{112,121,139}
\definecolor{gold}{RGB}{252, 200, 3}
\definecolor{MainRed}{rgb}{.6, .1, .1}
\definecolor{mygray2}{RGB}{150,150,150}
\definecolor{mygreen}{RGB}{0,120,2}
\definecolor{winered}{rgb}{0.5,0,0}
%=================================================


\begin{document}

\pagestyle{empty}

\begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
\path 
(current page.north west) coordinate (A) 
(current page.north east) coordinate (B)
(current page.south east) coordinate (C)
(current page.south west) coordinate (D)
(current page.south) coordinate (S)
(current page.north) coordinate (A1)
(current page.east) coordinate (E)
(current page.west) coordinate (W);
%==========================================
\coordinate (W1) at ([shift={(0,1)}]W);
\coordinate (W2) at ([shift={(0,-3)}]W);
\coordinate (W3) at ([shift={(0,-8)}]W);
\coordinate (B1) at ([shift={(-1,0)}]B);
\coordinate (B3) at ([shift={(-5,0)}]B);
\coordinate (B2) at ([shift={(0,-3)}]B);
\coordinate (F1) at ($(W2)!0.5!(B2)$);
\coordinate (F2) at ($(W2)!0.2!(B2)$);
%========================================
\fill[mygray!30](A)rectangle (C);
\fill[YankeesBlue]([shift={(0,-4)}]A) -- ([shift={(0,2)}]C)--(C) --(D)
-- ([shift={(0,2)}]D)--cycle;

\fill[mygray] ([shift={(0,-4)}]A)--(A)--(B)--([shift={(0,1.5)}]E)
--($($(W)!0.39!(E)$)+(0,1.5)$)--cycle;

%========================================
\fill[myblue3](A){[rounded corners=20pt]--($(W1)!0.422!(B3)$)}--($(W2)!0.34!(B1)$)--([shift={(0,-4)}]A)--cycle;
\fill[myblue3!80]
($(W1)!0.18!(B3)$)
..controls +(60:1) and +(-55:1)..($($(W1)!0.42!(B3)$)+(-.25,.3)$)
..controls +(-45:.8) and +(60:.8)..($($(W2)!0.340!(B1)$)+(0,-.75)$)
..controls +(-120:2) and +(90:.8)..($($(W2)!0.1!(B1)$)+(0,.5)$)
..controls +(90:.8) and +(-120:1)..($(W1)!0.18!(B3)$)
;

\fill[myblue3] ([shift={(0,1.5)}]E)--($($(W1)!0.18!(B3)$)+(3.39,-1.82)$)
..controls +(-120:.2) and +(90:.8)..($($(W2)!0.1!(B1)$)+(0,0.5)$)
..controls +(-60:1) and +(180:.5)..([shift={(0,-1.5)}]E);
%==============================================
\node[anchor=west] at ([shift={(-18,-8)}]E) {\LARGE\sffamily\bfseries\color{white} Author name };
\node[anchor=west] at ([shift={(-14,5)}]E){
	\textpdfrender{ 
		TextRenderingMode=FillStroke, StrokeColor=myblue3, LineWidth=1.5pt, FillColor=white
	}{\fontsize{120}{120}\sffamily\bfseries
Latex 

}};

\node[anchor=west] at ([shift={(-15,.5)}]E){
	\textpdfrender{ 
		TextRenderingMode=FillStroke, StrokeColor=YankeesBlue, LineWidth=1.5pt, FillColor=white
	}{\fontsize{60}{60}\sffamily\bfseries
	without tears
		
}};

%========================================================
\node[inner sep=0pt] at ([shift={(-5,-12.5)}]E) {\includegraphics[width=5cm]{Springer.png}};
\end{tikzpicture}\end{document}

Bạn tải thêm hình ảnh này về để cùng thư mục với tệp main.tex này nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *