Code VBA chuyển số thành chữ trong MS Excel

Để viết VBA để chuyển đổi số sang chữ tiếng Việt trong Excel, đầu tiên bạn mở MS Excel nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở chế độ soạn thảo mã VBA.

Tiếp tục vào Insert/ Module rồi dán code sau đây vào vùng soạn thảo:

Public Function VND(chuyenso) As String
s09 = Array("", " M" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(chuyenso) = "" Then
 VNDUni = ""
ElseIf IsNumeric(chuyenso) = True Then
 If chuyenso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
 chuyenso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(chuyenso), 0)
 chuyenso = " " & chuyenso
 chuyenso = Replace(chuyenso, ",", "", 1)
 vt = InStr(1, chuyenso, "E")
 If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(chuyenso, vt + 1))
  chuyenso = Trim(Mid(chuyenso, 2, vt - 2))
  chuyenso = chuyenso & String(sonhan - Len(chuyenso) + 1, "0")
 End If
 chuyenso = Trim(chuyenso)
 sochuso = Len(chuyenso) Mod 9
 If sochuso > 0 Then chuyenso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & chuyenso
 VND = ""
 i = 1
 lop = 1
 Do
  n1 = Mid(chuyenso, i, 1)
  n2 = Mid(chuyenso, i + 1, 1)
  n3 = Mid(chuyenso, i + 2, 1)
  baso = Mid(chuyenso, i, 3)
  i = i + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
   If VND <> "" And lop = 3 And Len(chuyenso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
  Else
   If n1 = 0 Then
    If VND = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
   Else
    s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
   End If
   If n2 = 0 Then
    If s1 = "" Or n3 = 0 Then
     s2 = ""
    Else
     s2 = " linh"
    End If
   Else
    If n2 = 1 Then s2 = " M" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
   End If
   If n3 = 1 Then
    If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " M" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
   ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
    s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
   Else
    s3 = s09(n3)
   End If
   If i > Len(chuyenso) Then
    s123 = s1 & s2 & s3
   Else
    s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
   End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  VND = VND & s123
  If i > Len(chuyenso) Then Exit Do
 Loop
 If VND = "" Then VND = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else VND = dau & Trim(VND)
Else
 VND = chuyenso
End If
End Function

Bạn có thể sử dụng hàm VND để chuyển đổi số sang chữ tiếng Việt trong bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel bằng cách nhập công thức như sau: =VND(A1) (trong đó A1 là ô chứa số cần chuyển đổi). Kết quả sẽ hiển thị ngay trong ô đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *