Cách gửi dữ liệu mảng một chiều qua form bằng JavaScript

Để đưa dữ liệu mảng một chiều từ JavaScript sang một trang PHP khác, bạn có thể sử dụng các phương thức truyền dữ liệu như phương thức GET hoặc POST.

Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn 02 cách thực hiện điều này là dùng phương thức GET hoặc POS.

Cách 1. Phương thức GET

// Khai báo một mảng một chiều
var dataArray = ["apple", "banana", "orange"];

// Chuyển đổi mảng thành một chuỗi dữ liệu query
var queryString = "data=" + encodeURIComponent(JSON.stringify(dataArray));

// Chuyển hướng sang trang PHP với dữ liệu query
window.location.href = "page.php?" + queryString;

Trong trang PHP (page.php), bạn có thể truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng biến $_GET['data'] và sau đó chuyển đổi chuỗi JSON thành mảng:

$data = json_decode($_GET['data']);
print_r($data); // In ra mảng

Cách 2. Phương thức POST

// Khai báo một mảng một chiều
var dataArray = ["apple", "banana", "orange"];

// Khởi tạo một form
var form = document.createElement("form");
form.method = "post";
form.action = "page.php";

// Khởi tạo một input ẩn chứa dữ liệu mảng
var input = document.createElement("input");
input.type = "hidden";
input.name = "data";
input.value = JSON.stringify(dataArray);

// Thêm input vào form và thêm form vào trang
form.appendChild(input);
document.body.appendChild(form);

// Submit form để chuyển hướng sang trang PHP
form.submit();

Trong trang PHP (page.php), bạn có thể truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng biến $_POST['data'] và sau đó chuyển đổi chuỗi JSON thành mảng:

$data = json_decode($_POST['data']);
print_r($data); // In ra mảng

Lưu ý rằng cần kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào một cách an toàn trong trang PHP để tránh các vấn đề bảo mật như injection.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *