Cách xáo thứ tự các phần tử của mảng 2 chiều trong PHP

Trong quá trình viết ứng dụng với ngôn ngữ lập trình PHP, đôi khi bạn phải viết đoạn code để xáo thứ tự của các phần tử và xáo thứ tự của từng phần tử con của mảng 2 chiều. Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cả 2 thao tác.

Như chúng ta biết để xáo thứ tự phần tử của mảng ta sử dụng thủ tục shuffle. Bây giờ giả sử dụng ta có mảng 2 chiều:

// Mảng hai chiều cần xáo trộn
$matrix = array(
  array(1, 2, 3),
  array(4, 5, 6),
  array(7, 8, 9)
);

1. Xáo thứ tự các phần tử của mảng (kể cả mảng một chiều và nhiều chiều)

Mảng 1 chiều:

// Mảng cần xáo trộn
$array = array("apple", "banana", "cherry", "date");

// Xáo trộn thứ tự của các phần tử trong mảng
shuffle($array);

// In ra mảng sau khi xáo trộn
print_r($array);

Mảng 2 chiều:

// Mảng hai chiều cần xáo trộn
$matrix = array(
  array(1, 2, 3),
  array(4, 5, 6),
  array(7, 8, 9)
);
shuffle($matrix);

2. Xáo thứ tự từng phần tử của các mảng con

// Mảng hai chiều cần xáo trộn
$matrix = array(
  array(1, 2, 3),
  array(4, 5, 6),
  array(7, 8, 9)
);

// Xáo trộn mỗi hàng của mảng
foreach ($matrix as &$row) {
  shuffle($row);
}

// In ra mảng sau khi xáo trộn
print_r($matrix);

Khi đó cả thứ tự các mảng: array(1, 2, 3), array(4, 5, 6), array(7, 8, 9) và cả thứ tự của mỗi phần tử trong các mảng array(1, 2, 3), array(4, 5, 6), array(7, 8, 9) cũng được xáo thứ tự.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *