Khắc phục lỗi Class “ZipArchive” not found in C trong PHP

Lỗi này xuất hiện vì lớp ZipArchive không được tìm thấy trong môi trường PHP của bạn. Lớp ZipArchive là một phần của PHP Extension “zip”, nó được sử dụng để nén và giải nén các tệp tin.

Để sửa lỗi này, bạn cần kích hoạt extension “zip” trong cấu hình PHP của bạn. Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện:

Bước 1: Chỉnh sửa file php.ini

Tệp php.ini thường được đặt trong thư mục cài đặt của PHP trên máy chủ của bạn. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của tệp php.ini có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành và cài đặt cụ thể của PHP.

Dưới đây là một số vị trí phổ biến của tệp php.ini:

 1. Windows:
  • Nếu bạn đang sử dụng XAMPP, thì php.ini thường được đặt trong C:\xampp\php.
  • Trong trường hợp bạn sử dụng WAMP, tệp php.ini có thể nằm trong C:\wamp\bin\php\php<version>.
 2. Linux:
  • Trên hầu hết các bản phân phối Linux, tệp php.ini thường được đặt trong /etc/php/<version>/apache2 hoặc /etc/php/<version>/cli.
  • Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể tìm thấy php.ini trong các thư mục con khác như /etc/php/<version>/fpm hoặc /etc/php/<version>/cgi.
 3. macOS:
  • Trên macOS, tệp php.ini thường nằm trong /usr/local/etc/php/<version>/.

Lưu ý rằng <version> sẽ là phiên bản cụ thể của PHP mà bạn đang sử dụng, ví dụ: 7.4, 8.0, vv.

Mở file php.ini của bạn và tìm dòng sau:

;extension=zip

và bỏ dấu chấm phía trước để kích hoạt extension zip:

extension=zip

Bước 2: Khởi động lại máy chủ

Sau khi bạn đã chỉnh sửa file php.ini, hãy khởi động lại máy chủ của bạn để thay đổi có hiệu lực.

Bước 3: Kiểm tra lại

Sau khi máy chủ đã được khởi động lại, hãy kiểm tra lại xem lỗi đã được sửa chưa bằng cách thử chạy lại mã PHP của bạn.

Nếu bạn không thể chỉnh sửa file php.ini trên máy chủ, bạn có thể cố gắng thảo luận với quản trị viên hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ máy chủ để kích hoạt extension “zip” cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *