LaTeX Templates Câu hỏi bài tập 2

Link xem mã nguồn trên Overleaf: https://www.overleaf.com/read/qgtjpgfxzfsc

Tệp cauhoi.tex

\setcounter{ex}{0}
\begin{ex}%[Cau 1]
Gọi $A$ và $B$ là hai điểm cực trị của hàm số $f(x)=x^3-3x^2+m$ với $m\neq0$. Tìm tất cả giá trị của tham số $m$ để trong tâm của tam giác $OAB$ thuộc đường thẳng $3x+3y-8=0$.
\choice
{\True $m=5$}
{$m=2$}
{$m=6$}
{$m=4$}
\loigiai{
{\bf Cách 1}

 Ta có $f'(x)=3x^2-6x=0\iff\hoac{x=0&\implies y=2\\ x=2&\implies y=m-4}\implies A(0;2),~B(2;m-4)$
 
 Gọi $G$ là trọng tâm $\triangle OAB$, khi đó ta có $G\left(\frac23;\frac{2(m-2)}3\right)$
 
 $G$ thuộc đường thẳng $3x+3y-8=0\iff 2+2(m-2)-8=0\iff m=5$
 \\ {\bf Cách 2}

 Gọi $M(x_o;y_o)$ là trung điểm của $AB$. 
 
 Khi đó $f''(x_o)=0\iff 6x_o-6=0\iff x_o=1\implies y_o=m-2\implies M(1;m-2)$
 
 Gọi $G$ là trọng tâm $\triangle OAB$, khi đó ta có $\vec{OG}=\frac23\vec{OM}=\left(\frac23;\frac{2(m-2)}3\right)$
 
 $G$ thuộc đường thẳng $3x+3y-8=0\iff 2+2(m-2)-8=0\iff m=5$
}

\end{ex}

\begin{ex}%[Cau 2]
Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.
\immini{ Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có toạ độ là
\choice[2]
{$(1; 3)$}
{$(3; 1)$}
{\True $(-1; -1)$}
{$(1; -1)$}
}{\begin{tikzpicture}[scale=.7]
\draw[-stealth] (-2.2,0) -- (2.5,0) node[below]{$x$};
\draw[-stealth] (0,-1.3) -- (0,3.5) node[left]{$y$};
\draw (0,0) node[below right]{\small $O$};
\draw[dashed] (-1,0)|-(0,-1)(1,0)|-(0,3);
\draw[thick,smooth] plot[domain=-2.04:2.05](\x,{-(\x)^3+3*(\x)+1});
\path(1,0)node[below,scale=.6]{$1$} (-1,0)node[above,scale=.6]{$-1$}
(0,-1)node[right,scale=.6]{$-1$} (0,3)node[left,scale=.6]{$3$};
\end{tikzpicture}}
\loigiai{
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có toạ độ là $(-1;-1)$
}
\end{ex}

Tệp ex_test.sty

\ProvidesPackage{ex_test}[17/07/2019 for Ex_test version 2.4.5, Tran Anh Tuan]
\RequirePackage{ifthen}
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage{multicol}
\RequirePackage{answers}
\RequirePackage{array}
\RequirePackage{multirow}
\RequirePackage{longtable}
\RequirePackage{fontawesome}
%\RequirePackage[utf8]{vietnam}
\RequirePackage{tikz}
\RequirePackage{ntheorem}
\RequirePackage{calc}
\RequirePackage{etoolbox}
\RequirePackage{probsoln}
\RequirePackage{picinpar}
%\RequirePackage{filecontents}
\RequirePackage {expl3,xparse,epic,cntformats,xtemplate,environ}
%Fix immini
\def\thindent{}
%Fix in đáp án trắc nghiệm cho các môi trường vd, bt,...
\newcommand{\fixshowans}[1]{
	\foreach \xfixshowans in {#1} {%môi trường
		\AtBeginEnvironment{\xfixshowans}{%
			\setcounter{numTrueSol}{0}%
			\def\dotEX{.}%
			\setcounter{numChoice}{0}%
		}
		\AtEndEnvironment{\xfixshowans}{%
			\ifnum\the\value{numTrue}=1
			\scantokens{\begin{EXsol}A\end{EXsol}}
			\fi
			\ifnum\the\value{numTrue}=2
			\scantokens{\begin{EXsol}B\end{EXsol}}
			\fi
			\ifnum\the\value{numTrue}=3
			\scantokens{\begin{EXsol}C\end{EXsol}}
			\fi
			\ifnum\the\value{numTrue}=4
			\scantokens{\begin{EXsol}D\end{EXsol}}
			\fi
			\ifnum\the\value{numTrue}=5
			\scantokens{\begin{EXsol}E\end{EXsol}}
			\fi
			\setcounter{numTrue}{0}
			\setcounter{numTrueSol}{0}
			\labelex
		}
}}
%Ghi đáp số bên phải câu hỏi
\newcommand{\dapso}[1]{\hspace{\fill}\mbox{}\linebreak[0]\hspace*{\fill}\textbf{ĐS:} #1}
\newcommand{\exitdapso}{%
\renewcommand{\dapso}[1]{%
\unskip%
}%
}%
%Gán tên và đánh số hình vẽ trong môi trường \immini
\def\IMname{}
\def\IMlabel{}
\newcommand{\imlabel}[2]{%
\def\IMname{\refstepcounter{figure}\label{#2}}
\def\IMlabel{Hình \thefigure: #1}
}
%hide choice
\newcommand{\hidechoice}[1]{
\AtBeginEnvironment{#1}{%
\renewcommand{\choice}[4]{}%
}
}
%hideenviron
\newcommand{\hideenviron}[1]{
\RenewEnviron{#1}{}
}
%dotlineEX equal number line
\newdimen\linepar
\newlength{\paroutindent}
\newlength{\lineheight}
\setlength{\lineheight}{\heightof{A}}
\newcommand{\dotlinefull}[1]{
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}} 
\AtBeginEnvironment{#1}{%
\renewcommand{\loigiai}[1]{%%
  \setlength{\paroutindent}{\expandafter\parindent}
	\setbox0=\vbox{\hbox{
	\noindent\begin{minipage}{\linewidth}
	\setlength{\parindent}{\paroutindent}##1\end{minipage}
	}}
	\linepar=\ht0
  \pgfmathparse{round((\linepar-\fboxsep)/(\lineheight))}
\par\noindent\textbf{\loigiaiEX }
\dotlineEX{\pgfmathresult}
}%%
}%
}
%Ẩn hiện công thức tự động
\newlength\wsh
\newlength\hsh
\newlength\dsh
\def\dotfillans#1{\cleaders\hbox to #1{.}\hfill}
\newcommand\dotlinesh[2][.5em]{\leavevmode\hbox to #2{\dotfillans{#1}\hfil}}
\newcommand{\sh}[1]{%
\settowidth\wsh{#1}%
\settoheight\hsh{#1}%
\settodepth\dsh{#1}%
\ifdim\wsh<20pt\relax\setlength{\wsh}{20pt}\fi%
\raisebox{0pt}[\hsh][\dsh]{%
\dotlinesh{\wsh}%
}}
\newcommand{\TF}[1]{\EXboxTF{\textbf{\colorEX#1}}}
\newcommand{\boxEX}[2][9pt]{%
	\def\sizeboxEX{#1}%
	\setbox1=\hbox{#2}%
	\ \EXbox{#2}\ %
}
%Lệnh tagEX gán nhãn công thức thủ công
\newcommand{\tagEX}[1]{%
	\hfill{\rm (#1)}%
	\par
	\@ifnextchar\begin%
	{\vspace{-\baselineskip}}
	{}
}
%Đánh dấu phương án đúng
\newcommand{\dapan}{Lệnh này giờ vô dụng}
\newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
      \node[shape=circle,draw=blue,inner sep=1pt] (char) {\color{blue}\small #1};}}
\newcommand*\circEX[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{\node[shape=circle,draw=red,inner sep=1pt,fill=yellow!50] (char) {\color{red}\small #1};}}
\newcommand*\squareEX[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{\node[shape=rectangle,draw=red,inner sep=2.5pt,fill=yellow!50] (char) {\color{red}\small #1};}}
\newcounter{dapan}
\newcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\squareEX{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\newcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\newlength\widthalpha
\newlength\widthalphaT
\newlength\widthalphaF
\settowidth\widthalphaT{\TrueEX}
\settowidth\widthalphaF{\FalseEX}
\ifdim\widthalpha<\widthalphaT\relax\setlength{\widthalpha}{\widthalphaT}\fi%
\ifdim\widthalpha<\widthalphaF\relax\setlength{\widthalpha}{\widthalphaF}\fi%
\newcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\newcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
%Hiện Chọn đáp án trong lời giải chi tiết
\def\selectA{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{A}}
\def\selectB{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{B}}
\def\selectC{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{C}}
\def\selectD{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{D}}
\def\selectE{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{E}}
\newcommand{\hidetextchoice}{
\def\selectA{}
\def\selectB{}
\def\selectC{}
\def\selectD{}
\def\selectE{}
}
\newcommand{\showtextchoice}{
\def\selectA{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{A}}
\def\selectB{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{B}}
\def\selectC{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{C}}
\def\selectD{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{D}}
\def\selectE{\par\noindent\color{violet}\faKey~ Chọn phương án \circEX{E}}
}
%Tương thích môi trường enumerate,itemize
\def\hfillEX{}
\BeforeBeginEnvironment{enumerate}
{\hfillEX}
\BeforeBeginEnvironment{itemize}
{\hfillEX}
\AtBeginEnvironment{multicols}
{\def\hfillEX{}}
\newcommand{\listenumerate}[1]{
	\foreach \xenumerate in {#1} {%môi trường
		\AtBeginEnvironment{\xenumerate}{%
			\def\hfillEX{\hfillenum}%
		}
		\AtEndEnvironment{\xenumerate}{%
		\def\hfillEX{}%
		}
}}
\listenumerate{ex}
%Lời giải
\def\loigiaiEX{\color{blue} Lời giải.}
%Danh sách môi trường hiện dòng kẻ trong lời giải
\newcommand{\dotlineans}[2]{
\AtBeginEnvironment{#2}{%
\def\colorEX{}%
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\makeatletter
\renewcommand{\loigiai}[1]{
\dotlineEX{#1}
}}}
%Danh sách môi trường hiện dòng kẻ trong lời giải
\newcommand{\showansEX}[1]{
\AtBeginEnvironment{#1}{%
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
\def\loigiaiEX{\color{blue}\faPencilSquareO~ Lời giải.}
\showanswers
%Xuất hiện chữ Lời giải trong môi trường onlysolution
\renewcommand{\do@onlysolution}[1]{%
\par\vspace{0.2cm}\noindent\hrule\vspace{0.1cm}
\par\noindent\centerline{\textbf{\loigiaiEX }}\vspace{-0.5cm}
\ifshowanswers
 \@ifnextchar\immini
{}
{ \@ifnextchar\begin
{}
{\par\noindent}
}
##1
{}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=1
\selectA
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=2
\selectB
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=3
\selectC
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=4
\selectD
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=5
\selectE 
\fi
\setcounter{numTrueSol}{0}
\hfill\qedEX\par
}%
\renewcommand{\loigiai}[1]{
\labelex
\def\labelex{}
\begin{onlysolution}
##1
\end{onlysolution}
}
}}
%Danh sách môi trường hiện dòng kẻ trong lời giải
\newcommand{\hideansEX}[1]{
\AtBeginEnvironment{#1}{%
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\colorEX{}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\renewenvironment{onlysolution}{%
  \long@collect@body\do@onlysolution
}{}
\renewcommand{\loigiai}[1]{
}
}}
%Định nghĩa QED kết thúc chứng minh
\def\qedEX{\ensuremath{\square}}
%Đáp số câu hỏi tự luận
\Newassociation{solshort}{Solshort}{ansshort}
\renewcommand{\Solshortlabel}[1]{\color{violet}\textbf{#1.}
}
\newcommand{\shortsolnum}[1]
{
	\renewenvironment{Solshort}[1]
	{\begin{minipage}{\linewidth/#1-1.2\fboxsep}
\color{violet}\textbf{##1.}
\color{black}
		}
		{\end{minipage}}
}
\newcommand{\shortsol}[1]{
\scantokens{
\begin{solshort}
#1
\end{solshort}}
}
%Trích dẫn nguồn
\def\labelex{}

\newcommand{\nameex}{Câu}
%Dấu chấm, phảy sau mỗi phương án
\def\dotEX{.}
%Tương thích gói picinpar
\def\picinpar{\setlength{\linewidth}{\linewidth}}
\AtBeginEnvironment{window}{\def\picinpar{\setlength{\linewidth}{\linewidth-\picwd-\lwindowsep-2\fboxsep}}}
%Tùy chọn lời giải
\newcommand{\choicew}[1]{\setlength{\widthch}{#1}}
\newcommand{\loigiai}[1]{%
\begin{onlysolution}
#1
\end{onlysolution}
}
\def\colorEX{\color{red}}
\newcounter{numTrue}
\newcounter{numTrueSol}
\DeclareOption{solcolor}{
\renewcommand{\TF}[1]{\EXboxTF{\textbf{\colorEX#1}}}
\renewcommand{\boxEX}[2][9pt]{%
	\setbox1=\hbox{#2}%
	\def\sizeboxEX{#1}%
  \ \EXbox{#2}\ %
}
\renewcommand{\sh}[1]{\text{#1}}
\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\squareEX{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\True{\leavevmode\colorEX\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
\def\loigiaiEX{\color{orange}\faPencilSquareO~ Lời giải.}
\showanswers
%Xuất hiện chữ Lời giải trong môi trường onlysolution
\renewcommand{\do@onlysolution}[1]{%
%\par\vspace{.2cm}\noindent\hrule\vspace{.1cm}
\par\noindent\textbf{\loigiaiEX}%\color{brown}\hrulefill
\ifshowanswers
 \@ifnextchar\immini
{}
{ \@ifnextchar\begin
{}
{\par\noindent}
}
#1
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=1
\leavevmode\unskip\selectA\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=2
\leavevmode\unskip\selectB\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=3
\leavevmode\unskip\selectC\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=4
\leavevmode\unskip\selectD\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=5
\leavevmode\unskip\selectE\ignorespaces
\fi
\setcounter{numTrueSol}{0}
\dotfill\qedEX\par
{}
}%
\renewcommand{\loigiai}[1]{
\labelex
\def\labelex{}
\begin{onlysolution}
#1
\end{onlysolution}
}
}
\DeclareOption{loigiai}{
\renewcommand{\TF}[1]{\EXboxTF{\textbf{\colorEX#1}}}
\renewcommand{\boxEX}[2][9pt]{%
	\setbox1=\hbox{#2}%
	\def\sizeboxEX{#1}%
	\ \EXbox{#2}\ %
}
\renewcommand{\sh}[1]{\text{#1}}
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
\def\loigiaiEX{\color{purple}\faPencilSquareO~ Lời giải.~}
\showanswers
%Xuất hiện chữ Lời giải trong môi trường onlysolution
\renewcommand{\do@onlysolution}[1]{%
\par\noindent\vspace{.2cm}\textbf{\loigiaiEX }%\color{brown}\hrulefill
\ifshowanswers
 \@ifnextchar\immini
{}
{ \@ifnextchar\begin
{}
{\par\noindent}
}
#1%
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=1
\leavevmode\unskip\selectA\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=2
\leavevmode\unskip\selectB\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=3
\leavevmode\unskip\selectC\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=4
\leavevmode\unskip\selectD\ignorespaces
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=5
\leavevmode\unskip\selectE\ignorespaces
\fi
\setcounter{numTrueSol}{0}
\dotfill\qedEX\par
{}
}
\renewcommand{\loigiai}[1]{
\labelex
\def\labelex{}
\begin{onlysolution}
#1
\end{onlysolution}
}
}
\DeclareOption{color}{
\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\squareEX{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\TrueEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\colorEX{\color{red}}
\def\True{\leavevmode\colorEX\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
}
\DeclareOption{book}{
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\loigiaiEX{\color{blue}\faPencilSquareO~ Lời giải.}
\showanswers
\makeatletter
\renewcommand{\loigiai}[1]{
\labelex
\def\labelex{}
\ifnum\the\value{numTrueSol}=1
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\par\noindent
\selectA
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=2
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\par\noindent
\selectB
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=3
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\par\noindent
\selectC
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=4
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\par\noindent
\selectD
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=5
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\par\noindent
\selectE
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrueSol}=0
\scantokens{
\begin{solbook}
\par\noindent
#1
\hfill\qedEX
\end{solbook}}
\fi
\setcounter{numTrueSol}{0}
}
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}} 
}
\DeclareOption{dethi}{
\renewcommand{\TF}[1]{\EXboxTF{}}
\renewcommand{\boxEX}[2][9pt]{%
	\def\sizeboxEX{#1}%
	\setbox1=\hbox{#2}%
	\ \EXbox{}\ %
}
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}{\textbf{\Alph{dapan}}}.}
\makeatletter
\renewcommand{\begindapan}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{\dorong}
}
}
\renewcommand{\begindapanhaiba}{
\@ifnextchar\True
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
{
\begin{minipage}[t]{\widthalpha}
\FalseEX
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.67\dorong}
}
}
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}} 
}
\ExecuteOptions{dethi}
\ProcessOptions
%Nội dung gói ex_test
\theorempreskipamount0.1\baselineskip
\theorempostskipamount0.2\baselineskip
\newlength\dorongfix
\dorongfix=\linewidth
\newlength\dorong
\dorong=\linewidth
\newcommand{\reducedstrut}{\vrule width 0pt height .9\ht\strutbox depth .9\dp\strutbox\relax}
\def\hfillenum{\hfill}
\makeatletter
%\newtheoremstyle{immini}%
%{\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]
%	\def\labelthm{##1}%
%	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ }}%
%}%
%{\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator]
%	\def\labelthm{##1}%
%	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ }}%
%}
\newtheoremstyle{immini}%
{\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]
	\def\thindent{%
		\setbox0\vbox{\hbox{\leavevmode\unskip\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ignorespaces}}%
		\hspace*{\wd0}%
	}%
	\def\labelthm{##1}%
	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ }}
}%
{%
	\setbox1\vbox{\hbox{\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ignorespaces}}%	
	\ifdim\wd1>0.4\linewidth\relax%
	\item\hbox to \linewidth{\theorem@headerfont ##1\ ##2\
		(##3)\theorem@separator\hfill}
	\else
	\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator]
	\fi
	\ifdim\wd1>0.4\linewidth\relax
	\def\hfillenum{}
	\def\thindent{%
	}%
	\def\labelthmfull{%
	}
	\else
	\def\hfillenum{\hfill}
	\def\thindent{%
		\setbox0\vbox{\hbox{\leavevmode\unskip\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ignorespaces}}%
		\hspace*{\wd0}%
	}%
	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ }}
	\fi
	\def\labelthm{##1}%
}
\newtheoremstyle{imminib}%
{\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]
	\def\thindent{%
		\setbox0\vbox{\hbox{\leavevmode\unskip\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ignorespaces}}%
		\hspace*{\wd0}%
	}%
	\def\labelthm{##1}%
	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ }}
}%
{%
\setbox1\vbox{\hbox{\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ignorespaces}}%	
\ifdim\wd1>0.4\linewidth\relax%
\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]
\else
\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator]
\fi
\ifdim\wd1>0.4\linewidth\relax
	\def\labelex{%
		\begin{flushright}
			\vspace*{-5pt}
			\textit{\textbf{(##3)}}
			\vspace*{-5pt}
		\end{flushright}}
	\def\thindent{%
		\setbox0\vbox{\hbox{\leavevmode\unskip\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ignorespaces}}%
		\hspace*{\wd0}%
	}%
	\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator\ }}
\else
	\def\thindent{%
	\setbox0\vbox{\hbox{\leavevmode\unskip\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ignorespaces}}%
	\hspace*{\wd0}%
	}%
\def\labelthmfull{{\theorem@headerfont ##1\ ##2\ (##3)\theorem@separator\ }}
\fi
	\def\labelthm{##1}%
}
\newtheoremstyle{exbreak}%
 {\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]}%
 {\item\hbox to \linewidth{\theorem@headerfont ##1\ ##2\
   (##3)\theorem@separator\hfill}}
\newtheoremstyle{explain}%
 {\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]}%
 {\item[\hskip\labelsep \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]\def\labelex{
\begin{flushright}
\vspace*{-5pt}
\textit{\textbf{(##3)}}
\vspace*{-5pt}
\end{flushright}}}
%Danh sách môi trường trích dẫn nguồn câu hỏi
\newcommand{\listtheorem}[1]{
\foreach \x in {#1} {%môi trường
\AtEndEnvironment{\x}{%
\labelex
}}%
}
\makeatother
\theoremstyle{immini}
\theoremseparator{:}
\theorembodyfont{\rm}
\Newassociation{solbook}{Solbook}{ansbook}
\renewcommand{\Solbooklabel}[1]{\textbf{\nameex\ #1.}
}
\Newassociation{EXsol}{Solution}{ans}
\Newassociation{sol}{Solution}{ans_old}
\newtheorem{ex}{\nameex}
\AtBeginEnvironment{Solbook}{
\renewcommand{\IMleftright}[3]{
\par\noindent
	\begin{minipage}[t][][t]{\linewidth-\widthimmini-4\fboxsep-#1\linewidth}
		#2
	\end{minipage}
	\hspace{#1\linewidth}\hspace{2\fboxsep}
	\begin{minipage}[t][][b]{\widthimmini}\vspaceIM
		#3
	\end{minipage}
	\par\nointerlineskip
}
}
\AtBeginEnvironment{ex}{%
	\setcounter{numTrueSol}{0}%
	\def\dotEX{.}%
	\setcounter{numChoice}{0}%
}
\AtEndEnvironment{ex}{%
\ifnum\the\value{numTrue}=1
\scantokens{\begin{EXsol}A\end{EXsol}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrue}=2
\scantokens{\begin{EXsol}B\end{EXsol}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrue}=3
\scantokens{\begin{EXsol}C\end{EXsol}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrue}=4
\scantokens{\begin{EXsol}D\end{EXsol}}
\fi
\ifnum\the\value{numTrue}=5
\scantokens{\begin{EXsol}E\end{EXsol}}
\fi
\setcounter{numTrue}{0}%
\setcounter{numTrueSol}{0}%
\labelex%
}
\newtheorem{vdex}{Ví dụ}
\AtBeginEnvironment{vdex}{\setcounter{numTrueSol}{0}\def\dotEX{.}}
\newcommand{\boncot}[4]{
\picinpar
\setlength{\dorong}{0.25\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-2\fboxsep}
\par\setcounter{dapan}{0}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#1\dotEX
\end{minipage}
\noindent\begindapan
#2\dotEX
\end{minipage}
\noindent\begindapan
#3\dotEX
\end{minipage}
\noindent\begindapan
#4\dotEX
\end{minipage}

}
%%%%
\def\parskipchoice{0cm}
\newcommand{\haicot}[4]{
\picinpar
\setlength{\dorong}{0.5\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-2\fboxsep}
\par\setcounter{dapan}{0}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#1\dotEX
\end{minipage}
\noindent\begindapan
#2\dotEX
\end{minipage}
\par\setlength{\parskip}{\parskipchoice}\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#3\dotEX
\end{minipage}
\noindent\begindapan
#4\dotEX
\end{minipage}

}
\newcommand{\motcot}[4]{
\picinpar
\setlength{\dorong}{\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-2\fboxsep}
\par\setcounter{dapan}{0}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#1\dotEX\strut
\end{minipage}
\par\setlength{\parskip}{\parskipchoice}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#2\dotEX\strut
\end{minipage}
\par\setlength{\parskip}{\parskipchoice}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#3\dotEX\strut
\end{minipage}
\par\setlength{\parskip}{\parskipchoice}
\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
#4\dotEX\strut
\end{minipage}

}
%%%%%%%Tự động chọn \motcot, \haicot, \boncot
   \newlength\widthcha
    \newlength\widthchb
    \newlength\widthchc
    \newlength\widthchd
    \newlength\widthche
    \newlength\widthch
    \newlength\tabmaxwidth
    \newlength\fourthtabwidth
    \newlength\halftabwidth
    \newlength\fifthtabwidth
    \newlength\thirdtabwidth
\newcommand{\choice}[5][0]{
\setlength\tabmaxwidth{\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
\setlength\fourthtabwidth{0.25\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
\setlength\halftabwidth{0.5\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
\settowidth\widthcha{#2}
\ifdim\widthch<\widthcha\relax\setlength{\widthch}{\widthcha}\fi%
\settowidth\widthchb{#3}%
\ifdim\widthch<\widthchb\relax\setlength{\widthch}{\widthchb}\fi%
\settowidth\widthchc{#4}%
\ifdim\widthch<\widthchc\relax\setlength{\widthch}{\widthchc}\fi%
\settowidth\widthchd{#5}%
\ifdim\widthch<\widthchd\relax\setlength{\widthch}{\widthchd}\fi%
\ifthenelse{\equal{#1}{0}}
{
\ifdim\widthch<\fourthtabwidth
   	\boncot{#2}{#3}{#4}{#5}
   \else\ifdim\widthch<\halftabwidth
     \haicot{#2}{#3}{#4}{#5}
    \else
     \motcot{#2}{#3}{#4}{#5}
   \fi\fi
}
{
\ifthenelse{\equal{#1}{1}}
{
\def\parskipchoice{0.2cm}
\motcot{#2}{#3}{#4}{#5}}
{
\ifthenelse{\equal{#1}{2}}
{
\def\parskipchoice{0.2cm}
\haicot{#2}{#3}{#4}{#5}}
{
\ifthenelse{\equal{#1}{4}}
{
\def\parskipchoice{0.2cm}
\boncot{#2}{#3}{#4}{#5}}
{
\def\parskipchoice{#1}
\ifdim\widthch<\fourthtabwidth
   	\boncot{#2}{#3}{#4}{#5}
   \else\ifdim\widthch<\halftabwidth
     \haicot{#2}{#3}{#4}{#5}
    \else
     \motcot{#2}{#3}{#4}{#5}
   \fi\fi
}}}}
}
   \newcommand{\choicefix}[4]{%
    \setlength\tabmaxwidth{\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
    \setlength\fourthtabwidth{0.25\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
    \setlength\halftabwidth{0.5\linewidth-0.02\dorongfix-\widthalpha-3\fboxsep}
    \settowidth\widthcha{#1}
    \ifdim\widthch<\widthcha\relax\setlength{\widthch}{\widthcha}\fi%
    \settowidth\widthchb{#2}%
    \ifdim\widthch<\widthchb\relax\setlength{\widthch}{\widthchb}\fi%
    \settowidth\widthchc{#3}%
    \ifdim\widthch<\widthchc\relax\setlength{\widthch}{\widthchc}\fi%
    \settowidth\widthchd{#4}%
    \ifdim\widthch<\widthchd\relax\setlength{\widthch}{\widthchd}\fi%
    \ifdim\widthch<\fourthtabwidth
    \boncot{#1}{#2}{#3}{#4}
    \else\ifdim\widthch<\halftabwidth
    \haicot{#1}{#2}{#3}{#4}
    \else
    \motcot{#1}{#2}{#3}{#4}
    \fi\fi
  }
%Trắc nghiệm 5 lựa chọn
\newcommand{\nammot}[5]{
	\picinpar
	\setlength{\dorong}{0.2\linewidth-0.022\dorongfix-2\fboxsep-\widthalpha}
	\par\setcounter{dapan}{0}
	\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#1\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#2\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#3\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#4\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#5\dotEX
	\end{minipage}

}
\newcommand{\bahai}[5]{
	\picinpar
	\setlength{\dorong}{0.5\linewidth-0.02\dorongfix-\fboxsep-3\widthalpha}
	\setcounter{dapan}{0}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapanhaiba
	#1\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapanhaiba
	#2\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapanhaiba
	#3\dotEX
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#4\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#5\dotEX
	\end{minipage}

}

\newcommand{\haiba}[5]{
	\picinpar
	\setlength{\dorong}{0.5\linewidth-0.02\dorongfix-\fboxsep-3\widthalpha}
	\setcounter{dapan}{0}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#1\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapan
	#2\dotEX
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapanhaiba
	#3\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapanhaiba
	#4\dotEX
	\end{minipage}
	\noindent\begindapanhaiba
	#5\dotEX
	\end{minipage}

}
\newcommand{\motnam}[5]{
	\picinpar
	\setlength{\dorong}{\linewidth-0.02\dorongfix-\fboxsep-2\widthalpha}
	\par\setcounter{dapan}{0}
	\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#1\dotEX\strut
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#2\dotEX\strut
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#3\dotEX\strut
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#4\dotEX\strut
	\end{minipage}
	\par\noindent\hspace{0.02\dorongfix}\begindapan
	#5\dotEX\strut
	\end{minipage}

}
\newlength\wmothai
\newlength\wmothaiba
\newlength\wmothaibabon
\newlength\wbonnam
\newlength\wbabonnam
\newlength\whaibabonnam
\newcounter{numChoice}
\newcommand{\choicefive}[5]{%
	\setlength\tabmaxwidth{\linewidth-\picwd-\lwindowsep}
	\setlength\fourthtabwidth{0.25\linewidth-0.25\picwd-0.25\lwindowsep-\widthalpha}
	\setlength\halftabwidth{0.5\linewidth-0.5\picwd-0.5\lwindowsep-\widthalpha}
	\setlength\fifthtabwidth{0.2\linewidth-0.2\picwd-0.2\lwindowsep-\widthalpha}
	\setlength\thirdtabwidth{0.33\linewidth-0.33\picwd-0.33\lwindowsep-\widthalpha}
	\settowidth\widthcha{AM.#1}
	\ifdim\widthch<\widthcha\relax\setlength{\widthch}{\widthcha}\fi%
	\ifdim\wmothai<\widthcha\relax\setlength{\wmothai}{\widthcha}\fi%
	\ifdim\wmothaiba<\widthcha\relax\setlength{\wmothaiba}{\widthcha}\fi%
	\ifdim\wmothaibabon<\widthcha\relax\setlength{\wmothaibabon}{\widthcha}\fi%
	\settowidth\widthchb{BM.#2}%
	\ifdim\widthch<\widthchb\relax\setlength{\widthch}{\widthchb}\fi%
	\ifdim\wmothai<\widthchb\relax\setlength{\wmothai}{\widthchb}\fi%
	\ifdim\wmothaiba<\widthchb\relax\setlength{\wmothaiba}{\widthchb}\fi%
	\ifdim\wmothaibabon<\widthchb\relax\setlength{\wmothaibabon}{\widthchb}
	\fi%
	\ifdim\whaibabonnam<\widthchb\relax\setlength{\whaibabonnam}{\widthchb}
	\fi%
	\settowidth\widthchc{CM.#3}%
	\ifdim\widthch<\widthchc\relax\setlength{\widthch}{\widthchc}\fi%
	\ifdim\wmothaiba<\widthchc\relax\setlength{\wmothaiba}{\widthchc}\fi%
	\ifdim\wmothaibabon<\widthchc\relax\setlength{\wmothaibabon}{\widthchc}\fi%
	\ifdim\wbabonnam<\widthchc\relax\setlength{\wbabonnam}{\widthchc}\fi%
	\ifdim\whaibabonnam<\widthchc\relax\setlength{\whaibabonnam}{\widthchc}
	\fi%
	\settowidth\widthchd{DM.#4}%
	\ifdim\widthch<\widthchd\relax\setlength{\widthch}{\widthchd}\fi%
	\ifdim\wmothaibabon<\widthchd\relax\setlength{\wmothaibabon}{\widthchd}\fi%
	\ifdim\wbabonnam<\widthchd\relax\setlength{\wbabonnam}{\widthchd}\fi%
	\ifdim\wbonnam<\widthchd\relax\setlength{\wbonnam}{\widthchd}\fi%
	\ifdim\whaibabonnam<\widthchd\relax\setlength{\whaibabonnam}{\widthchd}
	\fi%
	\settowidth\widthche{EM.#5}%
	\ifdim\widthch<\widthche\relax\setlength{\widthch}{\widthche}\fi%
	\ifdim\wbabonnam<\widthche\relax\setlength{\wbabonnam}{\widthche}\fi%
	\ifdim\wbonnam<\widthche\relax\setlength{\wbonnam}{\widthche}\fi%
	\ifdim\whaibabonnam<\widthchd\relax\setlength{\whaibabonnam}{\widthchd}
	\fi%
	%Khởi tạo điều kiện 
	\setcounter{numChoice}{0}
	\ifdim\wmothai<\halftabwidth
	\ifdim\wbabonnam<\thirdtabwidth	
	\setcounter{numChoice}{1}
	\fi\fi
	\ifdim\wmothaiba<\thirdtabwidth	
	\ifdim\wbonnam<\halftabwidth
	\setcounter{numChoice}{2}
	\fi\fi
	\ifdim\widthch<\fifthtabwidth
	\setcounter{numChoice}{3}
	\fi
	%Lựa chọn cách sắp xếp
	\ifnum\the\value{numChoice}=3
	\nammot{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}
	\else
	\ifnum\the\value{numChoice}=2
	\bahai{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}
	\else
	\ifnum\the\value{numChoice}=1
	\haiba{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}
	\else
	\motnam{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}
	\fi\fi\fi
}
%HẾT trắc nghiệm 5 lựa chọn
%Các phương pháp đưa hình vào văn bản
\def\vspaceIM{\vspace{-0.5\baselineskip}}
\def\breakIM{\filbreak}
\def\numpicinpar{0}
\newdimen\heightline
\newdimen\widthimmini
\newdimen\heightimmini
\newdimen\heighttextimmini
\newdimen\himmini
\newdimen\spaceleft
\newbox\imbox
\newbox\imboxtext
\newcommand{\hspaceIM}[1]{
	\def\hspaceIMEX{\hspace{#1\linewidth}}
	\def\hspaceEXIM{#1\linewidth}
}
\newcommand{\IMleftright}[3]{
	\hfill\par\noindent
	\begin{minipage}[t][][t]{\linewidth-\widthimmini-4\fboxsep-#1\linewidth}
		#2
	\end{minipage}
	\hspace{#1\linewidth}\hspace{2\fboxsep}
	\begin{minipage}[t][][b]{\widthimmini}\vspaceIM
		#3
\centering \IMname\IMlabel
	\end{minipage}
	\par\nointerlineskip
}
\newcommand{\IMrightleft}[3]{
	\hfill\par\noindent
	\begin{minipage}[t][][b]{\widthimmini}\vspaceIM
		#3
\centering \IMname\IMlabel
	\end{minipage}
	\hspace{#1\linewidth}\hspace{2\fboxsep}
	\begin{minipage}[t][][t]{\linewidth-\widthimmini-4\fboxsep-#1\linewidth}
		#2
	\end{minipage}
	\par\nointerlineskip
}
\newcommand{\immini}[3][0]{
	\savebox{\imbox}{#3}
	\widthimmini=\wd\imbox
	\heightimmini=\ht\imbox
	\ifthenelse{\equal{#1}{thm}}
	{%
	\savebox{\imboxtext}{\vbox{#2}}
	\leavevmode\nopagebreak\IMleftright{0}{\protect\leavevmode\labelthmfull#2}{#3}
	}
	{
	\IMleftright{#1}{#2}{#3}
	}
}
%\newcommand{\immini}[3][0]{%Trước 22/5
%	\savebox{\imbox}{#3}
%	\widthimmini=\wd\imbox
%	\heightimmini=\ht\imbox
%	\ifthenelse{\equal{#1}{thm}}
%	{%
%	\savebox{\imboxtext}{\vbox{#2}}
%	\leavevmode\vspace{-\baselineskip}\IMleftright{0}{\protect\leavevmode\labelthmfull#2}{#3}
%	}
%	{
%	\IMleftright{#1}{#2}{#3}
%	}
%}

%\NewDocumentCommand{\immini}{
%	O{0}%
%	D(){-13pt}%
%	D<>{}%
%	m%
%	m%
%}{%
%	\setbox\imbox=\vbox{\hbox{#5}}
%	\widthimmini=\wd\imbox
%	\heightimmini=\ht\imbox
%	\def\vspaceIM{\vspace{#2}}
%	\ifthenelse{\equal{#3}{thm}}
%	{
%	\setbox\imboxtext=\vbox{\hbox{#4}}
%	\heighttextimmini=\ht\imboxtext
%	\spaceleft=\dimexpr\textheight-\pagetotal-2\baselineskip\relax
%	\himmini=\heightimmini
%	\ifdim\himmini<\heighttextimmini \himmini=\heighttextimmini\fi
%	\ifdim\himmini>\spaceleft
%	\breakIM
%	\fi	
%	\leavevmode\vspace{-\baselineskip}\IMleftright{#1}{\thindent#4}{#5}}
%	{\IMleftright{#1}{#4}{#5}}
%}
\newcommand{\imminiL}[3][0]{
	\setbox\imbox=\vbox{\hbox{#3}}
	\widthimmini=\wd\imbox
	\heightimmini=\ht\imbox
	\spaceleft=\dimexpr\textheight-\pagetotal-2\baselineskip\relax
	\ifdim\heightimmini>\spaceleft
	\breakIM
	\fi
	\IMrightleft{#1}{#2}{#3}
}
\newcommand{\impicinpar}[2]{
\begin{window}[\numpicinpar,r,{
#2
}, {}]
\begin{flushleft}
#1
\end{flushleft}
\end{window}
}
%Hết cách đưa hình vào văn bản

% Biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số
\usetikzlibrary{decorations.pathreplacing,decorations.markings,patterns}
\def\colorInterval{black}
\def\skipInterval{0.4cm}
\newcommand{\Interval}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (#2,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (#4,0); 
    \draw[color=\colorInterval] decorate[decoration={ticks,amplitude=3pt,segment length=1mm}] {(a)--(b)};
}
\newcommand{\IntervalR}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (#2,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (#4,0); 
    \draw decorate[decoration={markings,mark=% actually add a mark
   between positions 0 and 1 step 1mm
   with
   {
\draw[color=\colorInterval] (-3pt,-3pt) -- (3pt,3pt);
   }}] {(a)--(b)};
}
\newcommand{\IntervalL}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (#2,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (#4,0); 
    \draw decorate[decoration={
		markings,
		mark=between positions 0 and 1 step 1mm
   	with
   	{
		\draw[color=\colorInterval] (-3pt,3pt) -- (3pt,-3pt);
   	}
		}
		] {(a)--(b)};
}
\newcommand{\IntervalLF}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (#2,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (#4,0); 
  		\fill[pattern=north west lines,pattern color=\colorInterval](#2,-3pt)rectangle(#4,3pt);
}
\newcommand{\IntervalRF}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (#2,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (#4,0); 
  		\fill[pattern=north east lines,pattern color=\colorInterval](#2,-3pt)rectangle(#4,3pt);
}
\def\pre{0}
\def\next{2}
\newcommand{\IntervalLR}[2]{
\def\pre{#1}
\def\next{#2}
}
\newcommand{\IntervalG}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (\pre,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (\next,0); 
    \draw[color=\colorInterval] decorate[decoration={ticks,amplitude=3pt,segment length=1mm}] {(a)--(b)};
}
\newcommand{\IntervalGL}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (\pre,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (\next,0); 
    \draw decorate[decoration={markings,mark=% actually add a mark
   between positions 0 and 1 step 1mm
   with
   {
\draw[color=\colorInterval] (-3pt,3pt) -- (3pt,-3pt);
   }}] {(a)--(b)};
}
\newcommand{\IntervalGR}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (\pre,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (\next,0); 
    \draw decorate[decoration={markings,mark=% actually add a mark
   between positions 0 and 1 step 1mm
   with
   {
\draw[color=\colorInterval] (-3pt,-3pt) -- (3pt,3pt);
   }}] {(a)--(b)};
}

\newcommand{\IntervalGLF}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (\pre,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (\next,0); 
    \fill[pattern=north west lines,pattern color=\colorInterval](\pre,-3pt)rectangle(\next,3pt);
}
\newcommand{\IntervalGRF}[4]{%
    \coordinate [label={center:$#1$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#2$] (a) at (\pre,0); 
    \coordinate [label={center:$#3$},label=below:$\rule{0pt}{\skipInterval}#4$] (b) at (\next,0); 
    \fill[pattern=north east lines,pattern color=\colorInterval](\pre,-3pt)rectangle(\next,3pt);
}
%Định nghĩa dots fill
\newcommand{\dotlineEX}[1]{
	\def\numlinedot{#1}
	\par
	\foreach \dotline in{1,...,\numlinedot}
	{
		\noindent\dotfill
		\par
	}
}
%Liệt kê danh sách đáp án
\newsavebox{\myboxans}
\newcommand{\boxans}
{
\renewenvironment{Solution}[1]
{\begin{lrbox}{\myboxans}\begin{minipage}{.1\linewidth-4\fboxsep}
				\parbox[b]{.55\linewidth}{\color{blue}##1 -}
				\color{purple}
}
{\end{minipage}\end{lrbox}\fbox{\usebox{\myboxans}}}
}
\newcommand{\listans}
{
\renewenvironment{Solution}[1]
{{\color{blue}##1}\hspace*{-4pt}}
{\hspace*{-5pt}}
}
\newcommand{\tabans}[1]
{
	\renewenvironment{Solution}[1]
	{\begin{minipage}{\linewidth/#1-1.2\fboxsep}
			\parbox[b]{0.45\linewidth}{
			\raggedleft\color{blue}##1.
			}
			\color{violet}
		}
		{\end{minipage}}
}
\newcommand{\rowans}
{
	\renewenvironment{Solution}[1]
	{\begin{minipage}{0.1\linewidth-1.2\fboxsep}
			\parbox[b]{0.45\linewidth}{
			\raggedleft\color{blue}##1.
			}
			\color{violet}
		}
		{\end{minipage}}
}
\newcommand{\inputans}[2]{
	\renewenvironment{Solution}[1]
	{\begin{minipage}{\linewidth/#1-1.2\fboxsep}
			\parbox[b]{0.45\linewidth}{
				\raggedleft\color{blue}##1.
			}
			\color{violet}
		}
		{\end{minipage}}
\begin{flushleft}
\input{#2} 
\end{flushleft}
}
\newcommand{\inputansbox}[2]{
\renewenvironment{Solution}[1]
{\begin{lrbox}{\myboxans}\begin{minipage}{\linewidth/#1-4\fboxsep}
				\parbox[b]{0.55\linewidth}{\color{blue}##1.}
				\color{violet}
}
{\end{minipage}\end{lrbox}\fbox{\usebox{\myboxans}}}
\begin{flushleft}
\input{#2} 
\end{flushleft}
}
\makeatletter
\@ifclasswith{article}{a5paper}
{%
	\renewcommand{\rowans}
	{
		\renewenvironment{Solution}[1]
		{\begin{minipage}{0.2\linewidth-1.2\fboxsep}
				\parbox[b]{0.45\linewidth}{\color{blue}##1.}
				\color{violet}
			}
			{\end{minipage}}
	}
}{%
}
\@ifclasswith{book}{a5paper}
{%
	\renewcommand{\rowans}
	{
		\renewenvironment{Solution}[1]
		{\begin{minipage}{0.2\linewidth-1.2\fboxsep}
				\parbox[b]{0.45\linewidth}{\color{blue}##1.}
				\color{violet}
			}
			{\end{minipage}}
	}
}{%
}
\makeatother
\def\hideans{
\renewcommand{\inputansbox}[2]{%
}%
\renewcommand{\inputans}[2]{%
}%
\renewcommand{\tabans}[1]{%
}%
}
%Hỗ trợ gói ex_test_rd
\newenvironment{fileEX}{\filecontents}{\endfilecontents}
\newcommand{\bankEX}[2]{
\input{#1}
}
\newtheorem{exrd}{Câu}
\def\listfile{
\bankEX{onefile.tex}{50}
}
\def\testname{
\begin{center}
\textbf{ĐỀ THI MẪU}
\end{center}
\rightline{
\setlength\fboxrule{2pt} 
\setlength\fboxsep{5pt} 
\fbox{\textbf{Mã đề thi\ \x}}
}
}
\newcommand{\randombank}[1]{
%\testname
\begin{center}
\textbf{
\color{red}
Bạn đang chạy bằng gói ex\_test xuất ra MỌI CÂU HỎI của ngân hàng nhằm soát lỗi.\\
Khi mọi thứ đã OK, hãy thay khai báo gói ex\_test bằng gói ex\_test\_rd
}
\end{center}
\Opensolutionfile{ans}[ans/ans_ex_test]
\listfile
\Closesolutionfile{ans}
}
\newcommand{\showansfull}{\par Các mã đề: }
\newcommand{\showans}{\par Các mã đề: }
%Đường tròn LG
\usetikzlibrary{plotmarks}
\newcommand{\trucLG}{
\draw[->] (0,-1.3) -- (0,1.3) node[left] {$\sin$};
\draw[->] (-1.3,0) -- (1.3,0) node[below] {$\cos$};
\draw (0,0) circle (1cm);
}
\newcommand{\pointLG}[4]
{
\foreach \i in {0,...,#2}
{
 \draw[color=#4]
   plot[mark=#3] coordinates {({#1+\i*360/#2}:1)};
}
}
\makeatletter
\def\sizeboxEX{9pt}
\def\EXbox#1{%
	\begingroup%
	\setlength{\fboxsep}{0.3ex}%
	\setlength{\@tempdima}{\sizeboxEX}%
	\setlength{\@tempdimb}{(\@tempdima-\ht1+\dp1)/2}%
	\raise-\@tempdimb\hbox{\fbox{\vbox to \@tempdima{%
				\vfil\hbox to \@tempdima{\hfil#1\hfil}\vfil}}}%
	\endgroup%
}
\def\EXboxTF#1{%
	\begingroup%
	\setlength{\fboxsep}{0.3ex}%
	\setbox1=\hbox{#1}%
	\setlength{\@tempdima}{\sizeboxEX}%
	\fbox{\vbox to \@tempdima{%
				\vfil\hbox to \@tempdima{\hfil\copy1\hfil}\vfil}}%
	\endgroup%
}
\makeatother
% Môi trường liệt kê dàn theo nhiều dòng khác nhau
\ExplSyntaxOn
% variants of kernel functions:
\cs_generate_variant:Nn \tl_if_eq:nnTF { V }
\cs_generate_variant:Nn \tl_if_eq:nnT { V }

% --------------------------------------------------------------------------
% variables:
\seq_new:N  \l__listsEX_seq

\int_new:N  \l__listsEX_depth_int
\int_new:N  \g__listsEX_int
\int_new:N  \g__listsEX_total_items_int
\int_new:N  \l__listsEX_columns_int
\int_new:N  \l__listsEX_rows_int
\int_new:N  \g__listsEX_current_col_num_int
\int_new:N  \g__listsEX_current_row_num_int
\int_new:N  \l__listsEX_item_columns_int

\bool_new:N  \l__listsEX_enumerate_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_resume_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_load_listsEX_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_label_width_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_item_indent_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_label_offset_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_custom_label_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_custom_after_item_skip_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_debug_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_item_full_line_bool
\bool_new:N  \l__listsEX_item_rest_of_line_bool

\tl_new:N   \l__listsEX_instance_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_label_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_custom_label_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_label_pattern_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_custom_label_pattern_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_label_format_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_custom_label_format_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_item_format_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_custom_item_format_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_item_fill_left_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_item_fill_right_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_label_align_tl
% \tl_new:N   \listEX
\tl_new:N   \l__listsEX_item_tl
\tl_new:N   \l__listsEX_tmp_label_tl

\dim_new:N  \l__listsEX_item_indent_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_item_default_indent_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_item_width_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_label_width_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_label_default_width_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_label_offset_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_label_default_offset_dim
\dim_new:N  \l__listsEX_column_sep_dim

\skip_new:N  \l__listsEX_after_item_skip
\skip_new:N  \l__listsEX_custom_after_item_skip
\skip_new:N  \l__listsEX_before_list_skip
\skip_new:N  \l__listsEX_after_list_skip

\coffin_new:N \l__listsEX_item_coffin
\coffin_new:N \l__listsEX_label_coffin

\NewCounterPattern* [ listsEX ] { listEX } { tsk }
\ReadCounterFrom [ listsEX ] { listEX } \g__listsEX_int

% temporary variables:
\int_new:N  \l__listsEX_tmpa_int
\int_new:N  \l__listsEX_tmpb_int
\tl_new:N   \l__listsEX_tmpa_tl
\coffin_new:N \l__listsEX_tmpa_coffin

\cs_new:Npn \__listsEX_debug:n #1
 {
  \bool_if:NTF \l__listsEX_debug_bool
   { \fbox {#1} }
   { \use:n {#1} }
 }

% --------------------------------------------------------------------------
% collect the listsEX:
\cs_new_protected:Npn \__listsEX_collect_listsEX:nww #1#2 \end #3
 {
  \tl_put_right:Nn \l__listsEX_body_tl {#1}
  \end {#3}
  \tl_if_eq:nnF {#1} {#3}
   { \__listsEX_collect_listsEX:nww {#1} }
 }

% #1: instance
% #2: number of columns
% #3: item separator
% #4: environment body
\cs_new_protected:Npn \__listsEX:nnnn #1#2#3#4
 {
  \bool_if:NT \l__listsEX_debug_bool { \dim_set:Nn \fboxsep {0pt} }
  \seq_set_split:Nnn \l__listsEX_seq {#3} {#4}
  % remove the first (empty) item:
  \seq_pop_left:NN \l__listsEX_seq \l__listsEX_tmpa_tl
  \tl_if_blank:VF \l__listsEX_tmpa_tl { \@noitemerr }
  \int_gset:Nn \g__listsEX_total_items_int
   { \seq_count:N \l__listsEX_seq }
  \UseInstance {listsEX} {#1}
   { \g__listsEX_total_items_int }
   {#2}
   { \l__listsEX_custom_label_pattern_tl }
  % just to be sure:
  \seq_clear:N \l__listsEX_seq
 }
\cs_generate_variant:Nn \__listsEX:nnnn { VnnV }

% #1: label
% #2: item format
% #3: item
\cs_new_protected:Npn \__listsEX_listEX:nnn #1#2#3
 {
  % start a new item line if \l__listsEX_item_full_line_bool
  \bool_if:NT \l__listsEX_item_full_line_bool
   {
    % add skip if we were in the middle of a line, i.e., in horizontal
    % mode:
    \mode_if_horizontal:T
     { \skip_vertical:N \l__listsEX_after_item_skip }
    \listsEX_new_row:
   }
  % step column position:
  \int_gincr:N \g__listsEX_current_col_num_int
  \dim_set:Nn \l__listsEX_item_width_dim
   {
    \bool_if:NTF \l__listsEX_item_full_line_bool
     { \linewidth }
     {
      (
       \linewidth
			 -\fboxsep	
       - \l__listsEX_columns_int \l__listsEX_column_sep_dim
       + \l__listsEX_column_sep_dim
      ) / \l__listsEX_columns_int
     }
    - \l__listsEX_depth_int \l__listsEX_item_indent_dim
    \bool_if:NT \l__listsEX_debug_bool { -2\fboxrule }
   }
  \__listsEX_gset_rows_num:NN
   \g__listsEX_total_items_int
   \l__listsEX_columns_int
  % set \g__listsEX_current_col_num_int to 1 if at the start of a row,
  % then also step \g__listsEX_current_row_num_int :
  \int_compare:nNnT
   { \g__listsEX_current_col_num_int } > { \l__listsEX_columns_int }
   {
    \int_gset:Nn \g__listsEX_current_col_num_int { 1 }
    \int_incr:N \g__listsEX_current_row_num_int
   }
  \bool_if:NT \l__listsEX_item_rest_of_line_bool
   {
    \int_set:Nn \l__listsEX_tmpa_int
     { \l__listsEX_columns_int - \g__listsEX_current_col_num_int + 1 }
    \int_compare:nNnTF { \l__listsEX_item_columns_int } = { 0 }
     {
      \int_set:Nn \l__listsEX_tmpb_int { \l__listsEX_tmpa_int - 1 } % 8
     }
     {
      \int_compare:nNnTF
       { \l__listsEX_tmpa_int } > { \l__listsEX_item_columns_int }
       { \int_set_eq:NN \l__listsEX_tmpa_int \l__listsEX_item_columns_int }
       { \int_zero:N \l__listsEX_item_columns_int }
      \bool_if:nT
       {
        \l__listsEX_item_rest_of_line_bool &&
        !\int_compare_p:nNn { \l__listsEX_item_columns_int} = { 0 }
       }
       {
        \int_gadd:Nn \g__listsEX_current_col_num_int
         { \l__listsEX_item_columns_int -1 }
        \int_gadd:Nn \g__listsEX_total_items_int
         { \l__listsEX_item_columns_int -1 }
       }
      \int_set:Nn \l__listsEX_tmpb_int { \l__listsEX_tmpa_int -1 }
     }
    \dim_set:Nn \l__listsEX_item_width_dim
     {
      \l__listsEX_tmpa_int \l__listsEX_item_width_dim
      + \l__listsEX_tmpb_int \l__listsEX_column_sep_dim
      + \l__listsEX_tmpb_int \l__listsEX_item_indent_dim
      \bool_if:NT \l__listsEX_debug_bool
       { + \int_eval:n { \l__listsEX_tmpb_int * 2 } \fboxrule }
     }
   }
  % set the item box:
  \hcoffin_set:Nn \l__listsEX_item_coffin
   {
    \vcoffin_set:Nnn \l__listsEX_tmpa_coffin
     { \l__listsEX_item_width_dim }
     { \__listsEX_setup: #2 {#3} \strut }
    \__listsEX_debug:n
     {
      \coffin_typeset:Nnnnn \l__listsEX_tmpa_coffin
       {l} {T} {0pt} {0pt}
     }
   }
  % set the label box:
  \hcoffin_set:Nn \l__listsEX_label_coffin
   {
    \vcoffin_set:Nnn \l__listsEX_tmpa_coffin
     {
      \l__listsEX_label_width_dim
      \bool_if:NT \l__listsEX_debug_bool {-2\fboxrule }
     }
     {
      \noindent
      \tl_use:N \l__listsEX_item_fill_left_tl
      \strut #1
      \tl_use:N \l__listsEX_item_fill_right_tl
     }
    \__listsEX_debug:n
     {
      \coffin_typeset:Nnnnn \l__listsEX_tmpa_coffin
       {l} {T} {0pt} {0pt}
     }
   }
  % attach the label box at the left of the item box, shifted by
  % \l__listsEX_label_offset_dim :
  \coffin_attach:NnnNnnnn
   \l__listsEX_item_coffin {l} {T}
   \l__listsEX_label_coffin {l} {T}
   {
    \dim_compare:nNnTF
     { \l__listsEX_item_indent_dim }
     <
     { \l__listsEX_label_offset_dim + \l__listsEX_label_width_dim }
     {0pt}
     { - \l__listsEX_label_width_dim - \l__listsEX_label_offset_dim }
   } { 0pt }
  % when a new row starts enter vertical mode:
  \int_compare:nNnT { \g__listsEX_current_col_num_int } = { 1 }
   { \skip_vertical:N \c_zero_skip }
  % skip horizontally by \l__listsEX_item_indent_dim
  \noindent
  \skip_horizontal:N \l__listsEX_item_indent_dim
  % typeset the item (with the attached label protruding to the left):
  \coffin_typeset:Nnnnn \l__listsEX_item_coffin
   {l}
   {T}
   {0pt}
   {0pt}
  \bool_if:nT
   {
    \l__listsEX_item_full_line_bool ||
    (
     \l__listsEX_item_rest_of_line_bool &&
     \int_compare_p:nNn { \l__listsEX_item_columns_int } = { 0 }
    )
   }
   { \listsEX_new_row: }
  % are we between items in a row? The skip by \l__listsEX_column_sep_dim :
  \int_compare:nNnT
   { \g__listsEX_current_col_num_int } < { \l__listsEX_columns_int }
   { \skip_horizontal:N \l__listsEX_column_sep_dim }
  % if we ended a row and a new row is still to come skip vertically by
  % \l__listsEX_after_item_skip :
  \bool_if:nT
   {
    ( \int_compare_p:nNn { \g__listsEX_current_col_num_int } = { \l__listsEX_columns_int } )
    &&
    ( \int_compare_p:n { \g__listsEX_current_row_num_int != \l__listsEX_rows_int } )
   }
   { \skip_vertical:N \l__listsEX_after_item_skip }
  % clean up:
  \coffin_clear:N \l__listsEX_item_coffin
  \coffin_clear:N \l__listsEX_label_coffin
  \coffin_clear:N \l__listsEX_tmpa_coffin
  \bool_set_false:N \l__listsEX_item_full_line_bool
  \bool_set_false:N \l__listsEX_item_rest_of_line_bool
 }
\cs_generate_variant:Nn \__listsEX_listEX:nnn { VVV }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_setup:
 {
  \dim_set:Nn \parskip { 0pt }
  \skip_set:Nn \parfillskip { 0pt plus 1fil }
  \dim_set_eq:NN \parskip \parsep
  \dim_set_eq:NN \parindent \listparindent
  \noindent
  \dim_compare:nNnT
   { \l__listsEX_item_indent_dim }
    <
   { \l__listsEX_label_offset_dim + \l__listsEX_label_width_dim }
   {
    \skip_horizontal:n
     {
      \l__listsEX_label_offset_dim
      + \l__listsEX_label_width_dim
      - \l__listsEX_item_indent_dim
     }
   }
  \strut
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_gset_rows_num:NN #1#2
 {
  \int_gset:Nn \l__listsEX_rows_int { \int_div_truncate:nn {#1} {#2} }
  \int_compare:nNnT { \int_mod:nn {#1} {#2} } > { 0 }
   { \int_gincr:N \l__listsEX_rows_int }
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_label_align:n #1
 {
  \str_case:nnF {#1}
   {
    {left}
     {
      \tl_clear:N  \l__listsEX_item_fill_left_tl
      \tl_set_eq:NN \l__listsEX_item_fill_right_tl \hfill
     }
    {right}
     {
      \tl_set_eq:NN \l__listsEX_item_fill_left_tl \hfill
      \tl_clear:N  \l__listsEX_item_fill_right_tl
     }
    {center}
     {
      \tl_set_eq:NN \l__listsEX_item_fill_left_tl \hfill
      \tl_set_eq:NN \l__listsEX_item_fill_right_tl \hfill
     }
   }
   {
    \tl_clear:N  \l__listsEX_item_fill_left_tl
    \tl_set_eq:NN \l__listsEX_item_fill_right_tl \hfill
   }
 }
\cs_generate_variant:Nn \__listsEX_label_align:n { V }
\__listsEX_label_align:n {left}

% --------------------------------------------------------------------------
% the `listsEX' object:
%  #1: number of items
%  #2: number of columns
%  #3: label-format
\DeclareObjectType {listsEX} {3}
% the `default' template interface:
\DeclareTemplateInterface {listsEX} {default} {3}
 {
  enumerate    : boolean  = true  ,
  label      : tokenlist      ,
  indent     : length  = 2.5em  ,
  counter-format : tokenlist = tsk[a]) ,
  label-format  : tokenlist ,
  label-width   : length  = 1em   ,
  label-offset  : length  = .3333em ,
  item-format   : tokenlist ,
  after-item-skip : skip   = 1ex plus 1ex minus 1ex
 }

% in the next three commands we want a really unlikely to occur marker; for
% this we use $ with unusual catcode in ``$listsEX$default$label$'':
\cs_set:Nx \__listsEX_restore_dollar:
 { \char_set_catcode:nn {36} { \char_value_catcode:n {36} } }
\char_set_catcode_alignment:N \$

% the `default' template code:
\DeclareTemplateCode {listsEX} {default} {3}
 {
  enumerate    = \l__listsEX_enumerate_bool      ,
  label      = \l__listsEX_label_tl         ,
  indent     = \l__listsEX_item_default_indent_dim ,
  counter-format = \l__listsEX_label_pattern_tl     ,
  label-format  = \l__listsEX_label_format_tl     ,
  label-width   = \l__listsEX_label_default_width_dim ,
  label-offset  = \l__listsEX_label_default_offset_dim ,
  item-format   = \l__listsEX_item_format_tl      ,
  after-item-skip = \l__listsEX_after_item_skip
 }
 {
  \AssignTemplateKeys
  \bool_if:NF \l__listsEX_label_width_bool
   {
    \dim_set_eq:NN
     \l__listsEX_label_width_dim
     \l__listsEX_label_default_width_dim
   }
  \bool_if:NF \l__listsEX_item_indent_bool
   {
    \dim_set_eq:NN
     \l__listsEX_item_indent_dim
     \l__listsEX_item_default_indent_dim
   }
  \bool_if:NF \l__listsEX_label_offset_bool
   {
    \dim_set_eq:NN
     \l__listsEX_label_offset_dim
     \l__listsEX_label_default_offset_dim
   }
  \bool_if:NT \l__listsEX_custom_after_item_skip_bool
   {
    \skip_set_eq:NN
     \l__listsEX_after_item_skip
     \l__listsEX_custom_after_item_skip
   }
  \bool_if:NT \l__listsEX_custom_label_bool
   {
    \tl_set_eq:NN
     \l__listsEX_label_tl
     \l__listsEX_custom_label_tl
    \bool_set_false:N \l__listsEX_enumerate_bool
   }
  \__listsEX_label_align:V \l__listsEX_label_align_tl
  % need this for enumerate list:
  \bool_if:nT { !\l__listsEX_resume_bool && \l__listsEX_enumerate_bool }
   { \int_gzero:N \g__listsEX_int }
  \int_set:Nn \l__listsEX_columns_int {#2}
  % set all the items in their own coffins and join with the ground:
  \int_gzero:N \g__listsEX_current_col_num_int
  \int_set:Nn \g__listsEX_current_row_num_int {1}
  \tl_if_blank:VF \l__listsEX_custom_label_pattern_tl
   {
    \tl_set_eq:NN
     \l__listsEX_label_pattern_tl
     \l__listsEX_custom_label_pattern_tl
   }
  \tl_if_blank:VF \l__listsEX_custom_label_format_tl
   {
    \tl_set_eq:NN
     \l__listsEX_label_format_tl
     \l__listsEX_custom_label_format_tl
   }
  \tl_if_blank:VF \l__listsEX_custom_item_format_tl
   {
    \tl_set_eq:NN
     \l__listsEX_item_format_tl
     \l__listsEX_custom_item_format_tl
   }
  \seq_map_inline:Nn \l__listsEX_seq
   {
    \__listsEX_read_item:www ##1 \q_stop
    \bool_if:NTF \l__listsEX_enumerate_bool
     {
      \tl_if_eq:VnT \l__listsEX_tmp_label_tl { $listsEX$default$label$ }
       {
        \int_gincr:N \g__listsEX_int
        \SaveCounterPatternFrom [listsEX]
         \l__listsEX_tmpa_tl
         \l__listsEX_label_tl
         \l__listsEX_label_pattern_tl
       }
     }
     {
      \tl_if_blank:VT \l__listsEX_label_tl
       { \tl_set_eq:NN \l__listsEX_label_tl \labelitemi }
     }
    \tl_put_left:NV \l__listsEX_label_tl \l__listsEX_label_format_tl
    % \tl_put_left:NV \l__listsEX_item_tl \l__listsEX_item_format_tl
    \tl_if_eq:VnTF \l__listsEX_tmp_label_tl { $listsEX$default$label$ }
     {
      \__listsEX_listEX:VVV
       \l__listsEX_label_tl
       \l__listsEX_item_format_tl
       \l__listsEX_item_tl
     }
     {
      \__listsEX_listEX:VVV
       \l__listsEX_tmp_label_tl
       \l__listsEX_item_format_tl
       \l__listsEX_item_tl
      \tl_clear:N \l__listsEX_tmp_label_tl
     }
   }
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_read_item:www
 {
  \peek_meaning_remove:NTF !
   {
    \bool_set_true:N \l__listsEX_item_full_line_bool
    \__listsEX_read_item_aux:ww
   }
   {
    \peek_meaning_remove:NTF *
     {
      \bool_set_true:N \l__listsEX_item_rest_of_line_bool
      \__listsEX_read_item_rest_of_line:ww
     }
     { \__listsEX_read_item_aux:ww }
   }
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_read_item_rest_of_line:ww
 {
  \peek_meaning:NTF ( % )
   { \__listsEX_read_item_rest_of_line_aux:ww }
   { \__listsEX_read_item_rest_of_line_aux:ww (0) }
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_read_item_rest_of_line_aux:ww (#1)
 {
  \int_set:Nn \l__listsEX_item_columns_int {#1}
  \__listsEX_read_item_aux:ww
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_read_item_aux:ww
 {
  \peek_meaning:NTF [ % ]
   { \__listsEX_read_item_aux_ii:ww }
   { \__listsEX_read_item_aux_ii:ww [$listsEX$default$label$] }
 }
 
\cs_new_protected:Npn \__listsEX_read_item_aux_ii:ww [#1]#2 \q_stop
 {
  \tl_set:Nn \l__listsEX_tmp_label_tl {#1}
  \tl_if_eq:nnF { #1 } { $listsEX$default$label$ }
   { \tl_put_left:NV \l__listsEX_tmp_label_tl \l__listsEX_label_format_tl }
  \tl_set:Nx \l__listsEX_item_tl { \tl_trim_spaces:n {#2} }
 }

\__listsEX_restore_dollar:

% --------------------------------------------------------------------------
% choice box:
\bool_new:N \l__listsEX_choice_checked_bool
\dim_new:N \l__listsEX_choice_width_dim
\dim_set:Nn \l__listsEX_choice_width_dim { 1.25ex }
\dim_new:N \l__listsEX_choice_linewidth_dim
\dim_set:Nn \l__listsEX_choice_linewidth_dim { .3pt }
\dim_new:N \l__listsEX_choice_checkwidth_dim
\dim_set:Nn \l__listsEX_choice_checkwidth_dim { .5pt }
\dim_new:N \l__listsEX_choice_raise_dim
\dim_set:Nn \l__listsEX_choice_raise_dim { .1ex }

\cs_new_protected:Npn \listsEX_choice:
 {
  \leavevmode
  \group_begin:
   \bool_set_false:N \l__listsEX_choice_checked_bool
   \box_move_up:nn
    { \l__listsEX_choice_raise_dim }
    { \hbox:n { \__listsEX_choice: } }
  \group_end:
 }

\cs_new_protected:Npn \listsEX_choice_checked:
 {
  \leavevmode
  \group_begin:
   \bool_set_true:N \l__listsEX_choice_checked_bool
   \box_move_up:nn
    { \l__listsEX_choice_raise_dim }
    { \hbox:n { \__listsEX_choice: } }
  \group_end:
 }

\cs_new_protected:Npn \__listsEX_choice:
 {%
  \dim_set:Nn \unitlength { .1\l__listsEX_choice_width_dim }
  \begin{picture}(10,0)
   \linethickness \l__listsEX_choice_linewidth_dim
   \drawline(0,0)(0,10)(10,10)(10,0)(0,0)
   \linethickness \l__listsEX_choice_checkwidth_dim
   \bool_if:NT \l__listsEX_choice_checked_bool
    {
     \drawline(2,2)(8,8)
     \drawline(2,8)(8,2)
    }
  \end{picture}%
 }

\providecommand* \choicebox { \listsEX_choice: }
\providecommand* \checkedchoicebox { \listsEX_choice_checked: }

% --------------------------------------------------------------------------
% base instance:
% ALPHABETIZE: a) b) c)
\DeclareInstance {listsEX} {alphabetize} {default} { }

\keys_define:nn {listsEX/list}
 {
  debug      .bool_set:N = \l__listsEX_debug_bool ,
  style      .tl_set:N  = \l__listsEX_instance_tl ,
  style      .initial:n = alphabetize ,
  counter-format .tl_set:N  = \l__listsEX_custom_label_pattern_tl ,
  label      .code:n   =
   \bool_set_true:N \l__listsEX_custom_label_bool
   \tl_set:Nn \l__listsEX_custom_label_tl {#1} ,
  label-format  .tl_set:N  = \l__listsEX_custom_label_format_tl ,
  label-width   .code:n   =
   \dim_set:Nn \l__listsEX_label_width_dim {#1}
   \bool_set_true:N \l__listsEX_label_width_bool ,
  label-offset  .code:n   =
   \dim_set:Nn \l__listsEX_label_offset_dim {#1}
   \bool_set_true:N \l__listsEX_label_offset_bool ,
  label-align   .tl_set:N  = \l__listsEX_label_align_tl ,
  item-format   .tl_set:N  = \l__listsEX_custom_item_format_tl ,
  item-indent   .code:n   =
   \dim_set:Nn \l__listsEX_item_indent_dim {#1}
   \bool_set_true:N \l__listsEX_item_indent_bool ,
  column-sep   .dim_set:N = \l__listsEX_column_sep_dim ,
  before-skip   .skip_set:N = \l__listsEX_before_list_skip ,
  after-skip   .skip_set:N = \l__listsEX_after_list_skip ,
  after-item-skip .code:n   =
   \bool_set_true:N \l__listsEX_custom_after_item_skip_bool
   \skip_set:Nn \l__listsEX_custom_after_item_skip {#1} ,
  resume     .bool_set:N = \l__listsEX_resume_bool
 }

% --------------------------------------------------------------------------
% the generic environment:
\NewEnviron {__listsEX_env:} [3]
 {
  \if@inlabel
   \noindent\par\nobreak\vskip-\parskip\vskip-\baselineskip\hrule\@height\z@
  \fi
  \dim_compare:nNnF { \l__listsEX_before_list_skip } = { 0pt }
   { \vspace {\l__listsEX_before_list_skip} }
  \list {}
   {
    \keys_set:nn {listsEX/list} {#2}
    \dim_set:Nn \leftmargin {0pt}
    \dim_set:Nn \rightmargin {0pt}
   }
  \item \scan_stop:
  \int_incr:N \l__listsEX_depth_int
  \__listsEX:VnnV \l__listsEX_instance_tl {#3} {#1} \BODY
  \endlist
  \dim_compare:nNnF { \l__listsEX_after_list_skip } = { 0pt }
   { \vspace {\l__listsEX_after_list_skip} }
 }

% --------------------------------------------------------------------------
% command to start a new row:
\cs_new_protected:Npn \listsEX_new_row:
 {
  \int_gset:Nn \g__listsEX_total_items_int
   {
    \g__listsEX_total_items_int +
    \l__listsEX_columns_int -
    \g__listsEX_current_col_num_int
   }
  \__listsEX_gset_rows_num:NN
   \g__listsEX_total_items_int
   \l__listsEX_columns_int
  \int_gset_eq:NN \g__listsEX_current_col_num_int \l__listsEX_columns_int
 }

\NewDocumentCommand \startnewitemlineEX {}
 { \listsEX_new_row: }

% --------------------------------------------------------------------------
% the user environment:
\NewDocumentCommand \NewListsEX { O{}mO{\listEX}D(){1} }
 {
  \NewDocumentEnvironment {#2} { O{}D(){#4} }
   { \__listsEX_env: {#3} { #1,##1 } {##2} }
   { \end__listsEX_env: }
 }

% --------------------------------------------------------------------------
% default list:
\NewListsEX {listsEX}

\file_if_exist:nT {listsEX.cfg} { \file_input:n {listsEX.cfg} }

% --------------------------------------------------------------------------
% setup:
\cs_new_protected:Npn \listsEX_setup:n #1
 { \keys_set:nn {listsEX/list} {#1} }

\NewDocumentCommand \setlistsEX { m }
 { \listsEX_setup:n {#1} }
\newcommand{\StartNumber}[1]{
 \int_gset:Nn \g__listsEX_int {#1}
}
%tasks
\NewListsEX{taskEX}[\item]
\NewEnviron{listEX}[1][]{%
\ifstrempty{#1}{%
\begin{enumerate}%
\BODY%
\end{enumerate}%
}{%
\ifthenelse{\equal{#1}{1}}%
{%
\begin{enumerate}%
\BODY%
\end{enumerate}%
}%
{\def\tempbegin{\begin{taskEX}(#1)}%
\expandafter\tempbegin\BODY%
\end{taskEX}}%
}%
}
\NewEnviron{enumEX}[2][]{%
\ifthenelse{\equal{#2}{1}}
{
\ifstrempty{#1}
{
\begin{enumerate}
\BODY
\end{enumerate}
}
{
\begin{enumerate}[#1]
\BODY
\end{enumerate}}
}
{
\ifstrempty{#1}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[a])](#2)}%
}{%
\ifthenelse{\equal{#1}{a.}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[a].](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{(a)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=(tsk[a]),label-width=1.3em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{a)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[a])](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{A.}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[A].](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{(A)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=(tsk[A]),label-width=1.3em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{A)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[A])](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{1.}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[1].](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{(1)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=(tsk[1]),label-width=1.3em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{1)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[1])](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{i.}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[r].](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{(i)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=(tsk[r]),label-width=1.4em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{i)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[r])](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{I.}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[R].,label-width=1.4em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{(I)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=(tsk[R]),label-width=1.6em](#2)}%
}{
\ifthenelse{\equal{#1}{I)}}{%
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[counter-format=tsk[R]),label-width=1.4em](#2)}%
}{
\def\tempbegin{\begin{taskEX}[label=#1](#2)}%
}}}}}}}}}}}}}}}
}
\expandafter\tempbegin\BODY
\end{taskEX}
}
}
\NewEnviron{enumEXV}[2][]{%
\ifstrempty{#1}
{
\begin{multicols}{#2}
\begin{enumerate}
\BODY
\end{enumerate}
\end{multicols}
}
{
\begin{multicols}{#2}
\begin{enumerate}[#1]
\BODY
\end{enumerate}
\end{multicols}
}%
}
%End of file `ex_test.sty'.

Tệp main.tex

\documentclass[11pt,a4paper]{article}
%\usepackage{eulervm}
%\usepackage{charter}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{mathrsfs} 
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{tikz,tkz-tab}
%\usepackage{tkz-euclide}
\usepackage{tikz-3dplot}
\usetikzlibrary{arrows,calc,intersections,angles,patterns,shapes.geometric}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{pgfplots}
\usepgfplotslibrary{fillbetween}
\pgfplotsset{compat=1.9}

\usepackage[top=1cm, bottom=1.5cm, left=1.5cm, right=1.5cm] {geometry}
\usepackage[hidelinks,unicode]{hyperref} %\usepackage[unicode, bookmarks=false]{hyperref}
\usepackage{currfile}
%\usepackage[loigiai]{ex_test} 
%  \renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}\textbf{\color{blue}\Alph{dapan}.}}
\usepackage[solcolor]{ex_test} 
  \renewcommand{\TrueEX}{\stepcounter{dapan}{\circled{\textbf{\Alph{dapan}}}}}
%Định nghĩa lại môi trường \nosolution ẩn lời giải.
\newcommand{\solutionhide}[1]{%
\def\True{\setcounter{numTrue}{\thedapan}\setcounter{numTrueSol}{\thedapan}}
  \AtBeginEnvironment{#1}{%
    \renewcommand{\loigiai}[1]{%
}}}
\newtcolorbox[auto counter]{boxEx}{
  breakable,top=2.2mm,fonttitle=\bfseries,title={
    \textbf{Câu} \thetcbcounter:},enhanced,before skip=5mm,after skip=5mm,boxsep=-1mm,boxrule=1pt,colframe=cyan,colback=cyan!5,sharp corners,rounded corners=southeast,arc=3mm,drop fuzzy shadow=cyan!50!gray,coltitle=blue,attach boxed title to top left={xshift=0mm,yshift=-\tcboxedtitleheight},boxed title style={interior empty,frame code={
      \fill([xshift=-2mm]frame.north east)arc(180:0:1mm);
      \fill[right color=cyan,left color=yellow,middle color=green!50] ([shift={(.3,.1)}]frame.north west)--([shift={(-.1,.1)}]frame.north east)[rounded corners=1mm]--([xshift=-2mm]frame.north east)--([xshift=-3mm]frame.south east)--([xshift=1mm]frame.south west)--([xshift=2mm]frame.north west)--cycle;
}}}
\def\beginbox{\begin{boxEx}}
\def\endbox{\end{boxEx}}
\newcommand{\solutionshow}[1]{%
\def\loigiaiEX{\centerline{\color{teal}Lời giải}}
  \AtBeginEnvironment{#1}{%
    \beginbox
    \renewcommand{\loigiai}[1]{%
    \endbox
    \noindent
    \begin{onlysolution}{\color{brown}##1}
    \end{onlysolution}
}}}

\def\colorEX{}% màu phương án đúng
\renewtheorem{ex}{\color{blue}\textbf{Câu}}
\newcommand\gbox[1]{\noindent
\begin{tikzpicture}[gray,ultra thin]
\def\gw{1.77} \def\gh{.67}\def\gl{.3}\def\gt{.05}
\path(0,0)node[rectangle,draw=white,fill=white,inner sep=4pt] (box){\begin{minipage}{\textwidth}{#1}\end{minipage}};
\foreach\i in{0,...,10}\draw([shift={(\i*\gw+\gl,\gt)}]box.north west)--([shift={(\i*\gw+\gl,\gt-5*\gh)}]box.north west);
\foreach\i in{0,...,5}\draw([shift={(\gl,\gt-\i*\gh)}]box.north west)--([shift={(10*\gw+\gl,\gt-\i*\gh)}]box.north west);
\end{tikzpicture}
}
\newcommand{\boxanss}{
	\renewenvironment{Solution}[1]
	{\begin{minipage}{0.09\linewidth}\hfill{\color{blue}##1~-~}\color{purple}}{\end{minipage}}
}
\everymath{\displaystyle}
\usepackage{esvect}
\def\madethi{Mã đề thi: 000}
\def\vec{\overrightarrow}
\newcommand{\hoac}[1]{ 
	\left[\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
\newcommand{\heva}[1]{
	\left\{\begin{aligned}#1\end{aligned}\right.}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.4}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\lfoot{\scriptsize ĐỀ CHÍNH THỨC 2022}
\rfoot{\scriptsize Trang \thepage/1\, --- \madethi }
\begin{document}
%%\centerline{\textbf{CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM}}
%%\vspace{1em}
%%\solutionhide{ex}
%%\Opensolutionfile{ans}[ansde]
%%\input{cauhoi}
%%\Closesolutionfile{ans}
%%\centerline{\bf ------------ HẾT ------------}
%%\newpage
%%\setcounter{page}{1}
\lfoot{\scriptsize CÂU HỎI VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT}
\rfoot{\scriptsize Trang \thepage/1\, --- \madethi }
%%\centerline{\textbf{BẢNG KHOÁ CÂU TRẮC NGHIỆM}}
%%\gbox{\boxanss\begin{flushleft}{\bf\input{ansde}}\end{flushleft}}
\centerline{\textbf{ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT}}
\vspace{-1cm}
\solutionshow{ex}
\Opensolutionfile{ans}[ansda]
\input{cauhoi}
\Closesolutionfile{ans}

\end{document}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *