Tạo tệp Word với thư viện python-docx trong Python

python-docx là một thư viện Python để tạo và cập nhật các tệp Microsoft Word (.docx).

Để có thể sử dụng thư viện python-docx đầu tiên bạn cần phải cài đặt thư viện bằng câu lệnh: pip install python-docx trong Terminal. Sau đây là một ví dụ về những gì python-docx có thể làm:

from docx import Document
from docx.shared import Inches

document = Document()

document.add_heading('Document Title', 0)

p = document.add_paragraph('A plain paragraph having some ')
p.add_run('bold').bold = True
p.add_run(' and some ')
p.add_run('italic.').italic = True

document.add_heading('Heading, level 1', level=1)
document.add_paragraph('Intense quote', style='Intense Quote')

document.add_paragraph(
  'first item in unordered list', style='List Bullet'
)
document.add_paragraph(
  'first item in ordered list', style='List Number'
)

document.add_picture('monty-truth.png', width=Inches(1.25))

records = (
  (3, '101', 'Spam'),
  (7, '422', 'Eggs'),
  (4, '631', 'Spam, spam, eggs, and spam')
)

table = document.add_table(rows=1, cols=3)
hdr_cells = table.rows[0].cells
hdr_cells[0].text = 'Qty'
hdr_cells[1].text = 'Id'
hdr_cells[2].text = 'Desc'
for qty, id, desc in records:
  row_cells = table.add_row().cells
  row_cells[0].text = str(qty)
  row_cells[1].text = id
  row_cells[2].text = desc

document.add_page_break()

document.save('demo.docx')

Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách sử dụng thư viện python-docx tại đường dẫn sau: https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *