Hướng dẫn tạo TreeView trong lập trình C#

Lập trình C#

Để tạo một TreeView trong C#, chúng ta có thể sử dụng thư viện System.Windows.Forms. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo một TreeView trong C#:

using System;
using System.Windows.Forms;

public class TreeViewExample : Form
{
  private TreeView treeView;

  public TreeViewExample()
  {
    // Tạo TreeView control
    treeView = new TreeView();
    treeView.Dock = DockStyle.Fill;

    // Thêm các node vào TreeView
    TreeNode root = new TreeNode("Root");
    TreeNode node1 = new TreeNode("Node 1");
    TreeNode node2 = new TreeNode("Node 2");
    TreeNode node3 = new TreeNode("Node 3");

    root.Nodes.Add(node1);
    root.Nodes.Add(node2);
    root.Nodes.Add(node3);

    TreeNode subnode1 = new TreeNode("Subnode 1");
    TreeNode subnode2 = new TreeNode("Subnode 2");

    node1.Nodes.Add(subnode1);
    node1.Nodes.Add(subnode2);

    // Thêm TreeView vào form
    Controls.Add(treeView);
    treeView.Nodes.Add(root);
  }

  static void Main()
  {
    Application.Run(new TreeViewExample());
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một TreeView control và thêm các node và subnode vào đó. Sau đó, chúng ta thêm TreeView vào form bằng phương thức Controls.Add() và hiển thị form bằng phương thức Application.Run().

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *