10 bài tập cơ bản học lập trình C#

Lập trình C#

1. Tính tổng 2 số nhập vào từ bàn phím:

using System;
namespace Exercise1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num1, num2, sum;
      Console.Write("Enter the first number: ");
      num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the second number: ");
      num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      sum = num1 + num2;
      Console.WriteLine("The sum of {0} and {1} is {2}", num1, num2, sum);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

2. Tính diện tích hình tròn:

using System;
namespace Exercise2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double radius, area;
      Console.Write("Enter the radius: ");
      radius = double.Parse(Console.ReadLine());
      area = Math.PI * radius * radius;
      Console.WriteLine("The area of the circle is {0}", area);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

3. Tìm số lớn nhất trong 3 số:

using System;
namespace Exercise3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num1, num2, num3;
      Console.Write("Enter the first number: ");
      num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the second number: ");
      num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the third number: ");
      num3 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int max = num1;
      if (num2 > max)
      {
        max = num2;
      }
      if (num3 > max)
      {
        max = num3;
      }
      Console.WriteLine("The maximum number is {0}", max);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

4. Tìm số nguyên tố:

using System;
namespace Exercise4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num;
      Console.Write("Enter a number: ");
      num = int.Parse(Console.ReadLine());
      bool isPrime = true;
      for (int i = 2; i <= num / 2; i++)
      {
        if (num % i == 0)
        {
          isPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (isPrime)
      {
        Console.WriteLine("{0} is a prime number", num);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} is not a prime number", num);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

5. Tìm nghiệm của phương trình bậc 2:

using System;
namespace Exercise5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double a, b, c, delta, x1, x2;
      Console.Write("Enter the value of a: ");
      a = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of b: ");
      b = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of c: ");
      c = double.Parse(Console.ReadLine());
      delta = b * b - 4 * a * c;
      if (delta < 0){
        Console.WriteLine("No real roots");
      }
      else if (delta == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("The only root is {0}", x1);
      }
      else {
        x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
        x2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("The roots are {0} and {1}", x1, x2);
        }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

6. Tính tổng các số trong một mảng:

using System;
namespace MyProgram
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        sum += arr[i];
      }
      Console.WriteLine("Total number is: " + sum);
    }
  }
}

7. Kiểm tra một chuỗi có phải là palindrome không:

using System;
namespace Exercise7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str, reverse = "";
      Console.Write("Enter a string: ");
      str = Console.ReadLine();
      for (int i = str.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        reverse += str[i];
      }
      if (str == reverse)
      {
        Console.WriteLine("{0} is a palindrome", str);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} is not a palindrome", str);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

8. In bảng cửu chương:

using System;
namespace Exercise8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= 9; j++)
        {
          Console.Write("{0}x{1}={2}\t", j, i, i * j);
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

9. Tìm các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong khoảng từ 1 đến 100:

using System;
namespace Exercise9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

10. Tính số Fibonacci thứ n:

using System;
namespace Exercise10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, n1 = 0, n2 = 1, n3;
      Console.Write("Enter the value of n: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (n == 1)
      {
        Console.WriteLine("The {0}st Fibonacci number is 0", n);
      }
      else if (n == 2)
      {
        Console.WriteLine("The {0}nd Fibonacci number is 1", n);
      }
      else if (n == 3)
      {
        Console.WriteLine("The {0}rd Fibonacci number is 1", n);
      }
      else
      {
        for (int i = 3; i <= n; i++)
        {
          n3 = n1 + n2;
          n1 = n2;
          n2 = n3;
        }
        Console.WriteLine("The {0}th Fibonacci number is {1}", n, n2);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Trên đây là 10 bài tập lập trình C# cơ bản để các bạn luyện tập ngôn ngữ lập trình C#.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *