Tuyển tập trọn bộ tips và tricks rất hữu ích trong lập trình Python

Trong khi lập trình việc sử dụng các tips và trick giúp bạn rút ngắn thời gian và năng suất hơn, sau đây VniTeach xin giới thiệu tuyển tập trọn bộ tips và tricks trong lập trình Python rất hữu ích sau.

Lập trình Python
Lập trình Python

1. Hoán đổi giá trị của 2 biến

x, y = 10, 5
print(x,y)
x, y = y, x
print(x,y)

Khi đó kết quả sẽ là:

10 5
5 10

2. Đảo ngược xâu

s = 'Viet Nam'
s[::-1]

Khi đó kết quả sẽ là:

maN teiV

3. Tạo một xâu từ các phần tử của danh sách

a = ["Hello", "Viet", "Nam"]
print(" ".join(a))

Khi đó kết quả sẽ là:

Hello Viet Nam

4. Kết hợp phép toán so sánh

n = 10
result = 1 < n < 20
print(result)
result = 1 > n <= 9
print(result)

Khi đó kết quả sẽ là:

True
False

5. Xuất ra màn hình đường dẫn của module

import os
import socket
 
print(os)
print(socket)

Khi đó kết quả sẽ là:

<module 'os' from '/usr/lib/python3.5/os.py'>
<module 'socket' from '/usr/lib/python3.5/socket.py'>

6. Hàm trả về nhiều giá trị cùng lúc

def x():
  return 1, 2, 3, 4
a, b, c, d = x()
 
print(a, b, c, d)

Khi đó kết quả sẽ là:

1 2 3 4

7. Tìm phần tử lặp lại nhiều nhất trong danh sách

test = [1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 4]
print(max(set(test), key = test.count))

Khi đó kết quả sẽ là:

4

8. Kiểm tra bộ nhớ sử dụng của một đối tượng

import sys
x = 1
print(sys.getsizeof(x))

Khi đó kết quả sẽ là:

28

9. Xuất xâu ra màn hình nhiều lần

n = 2
a = "Ha Noi Viet Nam"
print(a * n)

Khi đó kết quả sẽ là:


Ha Noi Viet NamHa Noi Viet Nam

10. Chuẩn hóa họ và tên (in hoa chữ đầu, xóa các dấu cách dư)

ht = "       ngUyen tran         nam phuong"
ht = " ".join(ht.split()).title()

Khi đó kết quả sẽ là:

Nguyen Tran Nam Phuong

11. Kiểm tra 2 xâu có giống số lượng từng ký tự không

from collections import Counter
def is_anagram(str1, str2):
   return Counter(str1) == Counter(str2)
 
def is_anagram(str1, str2): 
  return sorted(str1) == sorted(str2) 
 
print(is_anagram('geek', 'eegk'))
print(is_anagram('geek', 'peek'))

Khi đó kết quả sẽ là:

True
False

12. Kết hợp 2 bộ giá trị

# Kết hợp 2 danh sách
a = [1, 2, 3]
b = ['a', 'b', 'c']
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = ['a', 'b', 'c']
>>> z = zip(a, b)
>>> z
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]

# Danh sách các bộ giá trị
>>> zip(*z)
[(1, 2, 3), ('a', 'b', 'c')]

13. Sử dụng kiểu từ điển để lưu các hàm

>>> func_dict = {'sum': lambda x, y: x + y, 'subtract': lambda x, y: x - y}
>>> func_dict['sum'](9,3)
12
>>> func_dict['subtract'](9,3)
6

14. Thay đổi màu chữ xuất ra màn hình

from colorama import Fore
password = input(Fore.RED+"Enter your password for email: "+Fore.BLUE)
print(password)
#Khi đó màu chữ Enter your password for email sẽ có màu ĐỎ

15. Xuất lịch của các tháng trong năm

import calendar
calendar.prcal(2022)

16. Lọc nhanh kí tự số trong xâu

import re

text = "[0your 2text1]"
numbers = re.findall(r'\d+', text)

print(numbers)

Khi đó kết quả xuất ra sẽ là: [‘0’, ‘2’, ‘1’]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *