Viết ứng dụng chạy chữ bằng ngôn ngữ lập trình Python

Trong lập trình việc hiển thị một dòng chữ chạy trên màn hình là rất đơn giản. Để có thể thực hiện được việc chạy chữ bạn cần hiểu 2 yếu tố là thuật toán chạy chữ và cách sử dụng các câu lệnh để cụ thể hóa thuật toán đó.

Lập trình Python

Về thuật toán chạy chữ thì rất đơn giản chỉ cần hiển thị liên tiếp các chữ viết sau khi đã xóa từng ký tự từ trái qua phải và thêm các ký tự đó ra phía sau.

Về câu lệnh trong Python chúng ta sẽ sử dụng thư viện tkinter và đặc biệt là phương thức after của textbox để gọi lại hàm chạy chữ sau một khoảng thời gian.

#Thêm thư viện và hàm cần thiết
from tkinter import *
from tkinter.ttk import *

#Tạo một cửa sổ mới, có tiêu đề Moving Text
root = Tk()
root.title('Moving Text')

#Tạo hàm chạy chữ từ phải qua trái
def MovingText(s):
  #Lấy ký tự đầu ghép vào cuối
  s1 = s[1:len(s)]
  s2 = s[0:1]
  string = s1 + s2
  #Hiển thị nội dung chữ
  label.config(text = string)
  #Gọi lại hàm Moving sau 1/10 giây
  label.after(100,MovingText,string)

#Tạo nhãn để hiển thị chữ viết
label = Label(root, font = ('Time New Roman',50))
label.pack(anchor = 'center')

#Chữ viết cần chạy có thêm các dấu cách phía sau
string = "Hello World" + '   '

#Gọi hàm chạy chữ
MovingText(string)

#Hiển thị cửa sổ liên tục
root.mainloop()
Video hướng dẫn tạo ứng dụng chạy chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *