Sách Giải bài tập Tin học 10 – Kết nối tri thức

MỤC LỤC

Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin – KNTT

Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội – KNTT

Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản – KNTT

Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên – KNTT

Bài 5. Dữ liệu lôgic – KNTT

Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh – KNTT

Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng – KNTT

Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại – KNTT

Bài 9. An toàn trên không gian mạng – KNTT

Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet – KNTT

Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền – KNTT

Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa – KNTT

Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa – KNTT

Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản – KNTT

Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ họa – KNTT

Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python – KNTT

Bài 17. Biến và lệnh gán – KNTT

Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản – KNTT

Bài 19. Các lệnh vào ra đơn giản – KNTT

Bài 20. Câu lệnh lặp for – KNTT

Bài 21. Câu lệnh lặp while – KNTT

Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách – KNTT

Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách – KNTT

Bài 24. Xâu kí tự – KNTT

Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự – KNTT

Bài 26. Hàm trong Python – KNTT

Bài 27. Tham số của hàm – KNTT

Bài 28. Phạm vi của biến – KNTT

Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình – KNTT

Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình – KNTT

Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản – KNTT

Bài 32. Ôn tập lập trình Python – KNTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *